Saco

"Vi skall stoppa segregationen"

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 21:00 CEST

De fackliga centralorganisationerna, Svenskt Näringsliv, kommunförbunden och Försäkringskasseförbundet har skrivit kontrakt med Integrationsverket. Syftet är att öka andelen sysselsatta bland de utlandsfödda svenskarna. Kontrakten presenteras i en artikel på DN Debatt.

Sverige står inför en avgörande utmaning. Invandring, människors arbete och företagsamhet, har genom historien skapat välstånd och tillväxt. I dag tillvaratas inte alla möjligheter och all kompetens hos landets invånare. Invandringens möjligheter ersätts allt för ofta av en etnisk och social segregation.

Sverige har dock klarat stora utmaningar förr. Ofta har arbetsmarknaden varit nav för insatser som utvecklat samhället och arbetsmarknadens organisationer drivande och centrala aktörer. En bred samverkan har lagt grund såväl för enskilda människors möjligheter som för tillväxt, välfärd och annan samhällsutveckling.

Vi är övertygade om att insatser på arbetsmarknaden och i arbetslivet kan ge avgörande bidrag för integrationen. Vi vill öppna arbetsmarknaden, utveckla arbetslivet och övervinna de hinder som finns i dag. Att ta tillvara invandringens möjligheter och all kompetens kräver att vi utvecklar nya arbetssätt, men även identifierar och raserar förlegade strukturer inom flera områden på arbetsmarknaden och inom svenskt samhällsliv.

Våra organisationer - Försäkringskasseförbundet, Landstingsförbundet, LO, SACO, Svenska Kommunförbundet, Svenskt Näringsliv och TCO - har nu var och en för sig tecknat överenskommelser med Integrationsverket om ett fördjupat och systematiskt arbete för att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i svenskt arbetsliv. De sju separata överenskommelserna är en plattform för förändring. Överenskommelserna lägger grund för såväl konkreta insatser som ett långsiktigt effektivt arbete för att få genomslag för integration på arbetsmarknaden.

Överenskommelserna vilar på en gemensam insikt om att:

Den enskilda människans möjligheter till inträde och avancemang på arbetsmarknaden och i arbetslivet är avgörande för integrationen. Arbetslivet och en väl fungerande arbetsmarknad är nyckeln till integration även inom andra samhällsområden. Att ha ett arbete är centralt både för den enskilda människan och för samhället.
Det finns möjligheter till förändring. En medveten och långsiktig strategi i samhället för att ta tillvara den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden och i arbetslivet - som anställd eller som egen företagare - är avgörande för en positiv utveckling.
Sverige har befolkningsmässigt förändrats till ett av världens mer mångetniska länder under de senaste decennierna. Det måste få fullt genomslag i arbetslivet. Som centrala aktörer i arbetslivet har vi ett ansvar och en avgörande roll att driva en sådan förändring.
Integration handlar om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla invånare. Alla ska ha möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar. Men integration ger också möjligheter för samhället i stort. När människor får arbeta och kan växa, växer hela Sverige. Tillväxten är en förutsättning för den gemensamma välfärden, samtidigt som en klok välfärd är en förutsättning för uthållig tillväxt. Genom att utgå från människors möjligheter och ta till vara all kompetens motverkar vi orättvisor, sociala och ekonomiska klyftor. Integration handlar således både om tillväxt och rättvisa.

Att ge alla lika möjligheter underlättar också den framtida försörjningen av kompetens och arbetskraft som Sverige behöver. Det blir viktigt när en åldrande befolkning gör det svårare att finansiera den gemensamma välfärden. Många verksamheter inom offentlig sektor och stora delar av det privata näringslivet har i dag svårt att rekrytera personal inom vissa yrken.

De senaste åren har sysselsättningen för utrikes födda ökat snabbt. Dock kvarstår stora skillnader på arbetsmarknaden och i arbetslivet mellan inrikes och utrikes födda. Att bara ha ett arbete räcker inte. Flera av våra organisationer har i olika undersökningar kunnat visa att många utrikes födda har ett arbete som varken motsvarar de egna kvalifikationerna eller den egna kompetensen. Det är slöseri med såväl samhällets som mänskliga resurser.

Flera initiativ tas nu till förändring. De sju överenskommelser som våra organisationer tecknat med Integrationsverket är ytterligare steg för att ge bättre förutsättningar för integration - och för att enskilda och hela samhället ska utvecklas. Överenskommelserna mellan våra respektive organisationer och Integrationsverket är separata och skiljer sig därmed från varandra, men några exempel på vad arbetet inom respektive organisation kan inledas med är:

· Sätta igång spetsprojekt för att utveckla goda exempel och identifiera strukturella och andra diskriminerande hinder. Spetsprojekten kan utveckla lärande exempel i fråga om arbete för integration och lika behandling eller om att ta bort strukturella hinder - i regelverk och tillämpning hos myndigheter och organisationer, i arbetslivet, hos arbetsgivare eller i facklig verksamhet.

Initiera gemensamma utbildnings- och kompetensinsatser utifrån varje organisations behov och intresse.
Arbeta fram gemensamma analyser och därmed öka kunskapen om arbetsmarknaden, arbetslivet och integration.
Främja egenföretagande bland personer med utländsk bakgrund. Många invandrade har, liksom inrikes födda, drivkraften att bli egna företagare. Det är ett värdefullt tillskott till svensk ekonomi som behöver tas till vara.
Samarbetsformerna ska ytterligare utvecklas inom ramen för överenskommelserna. Samarbetet är långsiktigt och ska leda till resultat. Varje år ska arbetet följas upp på ledningsnivå i respektive organisation.

Sverige kan enbart växa med välfärd och tillväxt, om människor får möjlighet att arbeta och vara delaktiga i samhällets utveckling. Ett kraftigt genombrott och ett fortsatt uthålligt arbete på arbetsmarknaden för öppenhet, integration och jämlika villkor i arbetslivet är en förutsättning.

Detta kräver långt större ansträngningar än hittills. Andelen sysselsatta bland utrikes födda måste öka kraftigt från dagens dryga 60 procent till minst samma nivå som befolkningen i övrigt. Våra organisationer är beredda att kraftfullt och långsiktigt ta på oss vårt ansvar för att åstadkomma det som krävs för att detta lyft ska vara möjligt. Vi vill uppnå en utveckling som både öppnar arbetsmarknaden och river strukturella hinder för inträde och avancemang. Vi riktar uppmaningen till Sveriges regering och riksdag och det övriga svenska samhället, att ge att ge sina bidrag på motsvarande sätt. Då kan vi gemensamt utöva det ledarskap som uppnår integration och öppenhet som Sverige behöver.

Jan-Åke Brorsson, förbundsdirektör, Försäkringskasseförbundet
Andreas Carlgren, generaldirektör, Integrationsverket
Ulf Wetterberg, VD, Landstingsförbundet
Wanja Lundby Wedin, ordförande, LO
Anna Ekström, ordförande, SACO
Evert Lindholm, förbundsdirektör, Svenska Kommunförbundet
Göran Tunhammar, VD, Svenskt Näringsliv
Sture Nordh, ordförande, TCO

Artikel från DN-debatt