BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris: Ta strid för #barnrätt i valrörelsen

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 08:03 CEST

Rusta upp primärvårdens insatser mot psykisk ohälsa, ge mer resurser till elevhälsan och stärk skyddet för de allra mest utsatta barnen. Det är tre av huvudpunkterna i Bris politiska krav till riksdagsvalet 2014.

Varje dag, året om, hör barn och unga av sig till Bris för att få prata med någon av Bris kuratorer. Varje berättelse är unik, men en sak förenar de allra flesta – känslan av att vara ensam och utsatt. Många upplever också att de inte blir tagna på allvar av vuxenvärlden, att de inte blir lyssnade på. Bris har som barnrättsorganisation ett ansvar att föra dessa berättelser vidare. Bris valkrav 2014 är ett sätt för Bris att göra politik av barn och ungas berättelser.

Valkraven utgår från tre fokusområden: psykisk ohälsa, skolan och våld mot barn.
- Vi ser att det finns stora brister i samhället som påverkar barn och unga negativt, och att det många gånger finns politiska lösningar på dem. Ett exempel är att det många gånger är svårt att få hjälp snabbt när man mår dåligt och att det finns stora olikheter kring detta beroende på var i landet man bor. En annan allvarlig brist är att många barn inte får det stöd de behöver - och har rätt till - i skolan.
Jag hoppas på en valrörelse som prioriterar frågor som berör och engagerar barn och unga, säger Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris.


Fokusområde psykisk ohälsa

>> Bygg ut och förstärk tidiga insatser mot psykisk ohälsa. Det måste vara lätt för barn och unga att söka rätt hjälp när de mår dåligt, oavsett var i landet barnet bor. Att första linjens insatser är lättillgängliga och inkluderar rätt kompetens är därför avgörande.

>> Fokusera inte ensidigt på vårdköer. Uppföljningsbesök och samarbetsfrämjande arbete får inte av ekonomiska skäl nedprioriteras till förmån för förstagångsbesök.

>> Ge bättre information till barn och unga om vart de kan vända sig. Bris mottar dagligen samtal från barn och unga som saknar denna rättighetsgrundade information, och vi vet att detta kan få allvarliga konsekvenser.

>> En närvarande elevhälsa vid varje skola. Elevhälsan behöver mer resurser. Det förebyggande arbetet och de allra tidigaste insatserna kan få avgörande betydelse för ett barns liv.

>> Följ upp alla självmord bland barn och unga. Utvidga dödsfallsutredningarna enligt Lex Bobby till att även omfatta barn som har tagit sitt eget liv. Sådana utredningar skulle ge oss nödvändig kunskap och kunna rädda barn och ungas liv.


Fokusområde skolan

>> Skolan måste arbeta aktivt mot kränkningar – offline och online. Handlingsplaner mot mobbning måste vara välkända och användbara i barn och ungas verklighet.

>> Förtydliga att grundskolan i Sverige ska vara kostnadsfri. Alla aktiviteter som sker inom ramen för skolans regi ska vara kostnadsfria för att förebygga diskriminering.

>> Ge resurser till elever med behov av särskilt stöd. Många kommuner drar ner på anslagen för särskilt stöd. Detta innebär att många barns utanförskap grundläggs redan i lågstadiet.


Fokusområde våld mot barn

>> Säkerställ att barn alltid kommer till tals och får rätt stöd i samband med anmälningar om våld i nära relation. Våld mellan föräldrarna är en av de tydligaste riskfaktorerna för att barn ska misshandlas.

>> Säkerställ kunskap om anmälningsplikt. Alla som inom sitt yrke kommer i kontakt med barn bör grundligt utbildas om sin egen professions anmälningsansvar. På arbetsplatserna måste också finnas välkända, tydliga och uppdaterade rutiner kring hur en anmälning ska utföras.

>> Bemanna socialjourer dygnet runt med utbildade socionomer. Varje barn som far illa måste - oavsett bostadsort - ha möjlighet att rapportera detta samt ges omedelbart skydd. 

>> Förbättra arbetsvillkoren för socialtjänsten. Bris ser en självklar koppling mellan socialsekreterares förutsättningar att utföra ett professionellt arbete och rättssäkerheten för de enskilda barnen.

Barnens Rätt I Samhället, Bris, är en partipolitiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FN:s konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se