Mind Sthlm

Vi utför arbetsförmågebedömningar.

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 16:44 CEST

Misstänker du att någon i personalen har svårt att utföra sina arbetsuppgifter? Behöver du underlag för en omplacering? Då har du kommit rätt, vi hjälper dig att göra en arbetsförmågebedömning i samarbete med Wallberghälsan.


En arbetsförmågebedömning är en opartisk bedömning av medarbetarens arbetsförmåga. Bedömningen tar hänsyn till fysiska, psykiska och sociala faktorer. Utredningens innehåll anpassas efter arbetsgivarens frågeställning och medarbetarens problematik, ofta innefattas följande:

Kartläggning av arbetets krav via intervju av arbetsgivare och medarbetare.

Medicinsk bedömning baserad på läkarundersökning och genomgång av journalhandlingar.

Psykologbedömning via strukturerad intervju, standardiserade skattningsformulär och psykologiska mätinstrument.

Fysisk funktionsbedömning via funktionstest hos sjukgymnast.

Utredningsresultatet återkopplas muntligt samt skriftligt och innefattar bedömning av arbetsförmågan och rekommendationer för ökad arbetsförmåga.

Vad är arbetsförmåga?

Arbetsförmågan är ett resultat av en dynamisk interaktion mellan individen och dennes omgivande fysiska, psykiska och sociala förhållanden på olika nivåer från den privata till den samhälleliga sfären. Grovt sett finns det tre nivåer, eller faktorer, som ofta återkommer i olika definitioner.

  • Individuella faktorer vilket är kön, ålder och andra demografiska faktorer, psykisk och fysisk hälsa, social förmåga, utbildning samt hur man värderar att arbeta.
  • Organisatoriska faktorer som är arbetsplatsens fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. Trygghet och utvecklingsmöjligheter, normer och värden, ledarskap, kommunikationsvägar och annat.
  • Samhällsfaktorer vilket återspeglar en mer övergripande nivå, till exempel samhällets syn på arbetets värde. Här ges också ramarna för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Psykologbedömning -en viktig del av arbetsförmågebedömningen

Psykologbedömningen görs i samarbete med Mind Sthlm (www.mindsthlm.se). Den sker i form av intervju, utifrån en intervjumall, självskattningsformulär och test. Vilka tester som används beror på önskemål och behov som kommer fram i arbetsgivarens uppdragsbeskrivning. Exempel på tester som vi använder är:

  • WAI Work Ability Index)
  • QPS-Mismatch vars syfte är att spegla passformen mellan individens resurser/förväntningar och arbetssituationens villkor.
  • Stress and Crisis Inventory (SCI 93), är ett annat behändigt formulär som ger en bild av individens stressnivå.
  • Om det finns misstankar om utmattningssyndrom är KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, ett alternativ.
  • Det kan också bli aktuellt med andra mer kliniskt inriktade formulär, till exempel PHQ-9 om det finns misstankar om depression.
Bidrag från FörsäkringskassanFör att utföra en arbetsförmågebedömning kan du få arbetsplatsnära stöd genom Försäkringskassan, bidraget är 50 % av beloppet, eller upp till 7.000kr. Läs mer på försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se

Vi finns för rådgivning och information längs hela vägen. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Vi på Mind Sthlm tror inte att alla är stöpta i samma form. Här arbetar vi därför i ett tvärprofessionellt team med kurator, leg psykoterapeut, leg psykolog ochpsykiatriker. Tillsammans erbjuder vi effektiv hjälp som leder till en konkret och positiv förändring.

Du kan prata med en av våra terapeuter om en mängd olika saker. Kanske behöver du kunskap för att förändra, hjälp att skapa nya vanor, stöd för att fatta bättre beslut, verktyg till att hantera en kris. Dina problem kan gälla så väl arbetsplatsen som privatlivet. Ämnen som många ta upp är relationer, ångest, oro, stress, kriser, sömnproblematik, förlust av närstående, nedstämdhet och existentiella funderingar.

En lära för livet. Vi som arbetar på Mind Sthlm får varje dag ny kunskap om psykiskt välmående. För oss är det viktigt att ta tillvara på den och förmedla den i form av handledning, utbildningar, kurser och information till allmänheten.