Winnet Sverige

"Vi vet vad vi talar om!" uttalande från Winnet Sveriges årsmöte

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2013 11:18 CET

Uttalande från Winnet Sveriges årsmöte:

Vi vet vad vi talar om!

Winnet Sverige har tillsammans med våra medlemmar under lång
tid arbetat för att synliggöra kvinnors situation i yrkesliv, samhällsliv och
familjeliv. Ett arbete som börjar ge frukt. Jämställdhet är en självklar aspekt
i långa rader av analyser och granskningar som forskare, media och utredare
genomför. Forskningen har visat att jämställdhet har ett klart samband med
ökade vinster i samhället. Detta går inte längre att bortse ifrån.

Regeringens krav på länsstyrelser och regioner att skapa handlingsplaner
för jämställd tillväxt är en framgång för Winnet Sveriges arbete. Här pekar
regeringen också med hela handen – samma aktörer är också ansvariga för att
genomföra dessa planer och alla ska också ha samverkan med resurscentra för
kvinnor.

Men. Att samtalet om hur makt och inflytande, tillgång till
resurser och möjligheter att utvecklas har startat betyder inte att arbetet är
färdigt och klart. Vi ser fortfarande strukturer som missgynnar kvinnor i vårt
samhälle, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt.

Winnet Sverige förändrar inget på egen hand. En långsiktig
strategi är att skapa starka nätverk och partnerskap inom alla delar av
samhället. Civilsamhället, som vi själva är en del av, behöver vara med och gå
hand i hand med offentligheten, näringslivet och akademierna.

En samling av goda exempel från lokala och regionala
resurscentras arbete har i dagarna presenterats i en tryckt folder med titeln
”Vi vet vad vi talar om”. Den kommer nu att följa Winnetföreträdare runt om i
landet i våra samtal med samverkansparter och företrädare för organisationer
som vi behöver påverka.

Om Sverige ska utvecklas och växa behöver kvinnors deltagande
i arbetsliv, entreprenörskap och innovation inom alla branscher ges vikt och
värde. Ett entreprenöriellt synsätt måste betyda att kvinnor och män har samma
möjligheter att växa inom livets alla områden – på lika villkor!


Winnet Sveriges årsmöte

Frågor och kontakt:

Ordförande Britt-Marie S Torstensson

070-260 12 77

  britt-marie.torstensson@winnetsverige.se

genom ordförande Britt-Marie S Torstensson