Vicore Pharma Holding AB

​Vicore Pharma publicerar bokslutskommuniké för 2016

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 08:40 CET

Flera viktiga milstolpar uppnådda under 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2016

 • Riktad emission om 570 000 teckningsoptioner genomfördes i januari
 • Fas I-studier påbörjades i april och slutfördes i november
 • Leif Darner utsågs av bolagsstämman till ny styrelseledamot i april
 • Innehavet i den finansiella tillgången I-Tech ökade med 312 500 aktier vid en nyemission i juli
 • I augusti erhöll Vicore Pharma särläkemedelsstatus inom EU för idiopatisk lungfibros (IPF)
 • Klas Malmberg rekryterades till tjänsten som Senior Medical Adviser. Tjänsten övergår i november till Chief Medical Officer (CMO)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör extra rörelsekapital ingicks i januari
 • En tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 i en riskgrupp påbörjas i januari
 • En patentansökan för nya läkemedelsmolekyler baserade på C21 lämnas in i januari
 • Vicore Pharma erhåller särläkemedelsstatus från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för IPF i januari
 • Bolagets styrelse tog den 23 februari beslut om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efter­följande godkännande om ytterligare en komma fem miljoner aktier, totalt om cirka 56 miljoner kronor.

FJÄRDE KVARTALET 2016 Koncernen, jämfört med samma period 2015

 • Resultat efter finansiella poster blev -1 802 Tkr (-1 381)
 • Rörelseresultatet blev -1 802 Tkr (-1 371)
 • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till -4 792 Tkr (-2 356)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 201 Tkr (1 712)
 • Eget kapital uppgick per den 31 december 2016 till 75 597 Tkr (81 930)
 • Likvida medel uppgick till 4 265 Tkr (25 175)

JANUARI -DECEMBER 2016 Koncernen, jämfört med samma period 2015

 • Resultat efter finansiella poster blev -6 652 Tkr (- 4 570)
 • Rörelseresultatet blev -6 649 Tkr (-4 543)
 • FoU-kostnader för året uppgick till -12 397 Tkr (-4 684)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -7 289 Tkr (3 682)
 • Eget kapital per aktie för helåret uppgick till 6,11 kr (6,62)


Läs bokslutkommunikén i sin helhet i bifogad pdf.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Nina Carlén, Kommunikationsansvarig
Tel: 0763-90 94 04 eller e-mail: nina.carlen@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:40 CET.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.