Stockholms Läns Landsting

Vikande skatteintäkter drar ner landstingets ekonomi (s)

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 19:58 CEST

Lågkonjunkturen och därmed vikande skatteintäkter är den huvudsakliga förklaringen till att landstingets resultat i förhållande till budget förväntas bli - 389 miljoner kr, varav 309 miljoner utgörs av uteblivna skatteintäkter.
I proportion till landstingets nettokostnader utgör nu denna totala prognostiserade avvikelse ett underskott med 1 procent.

Vid sidan om vikande skatteintäkter prognostiserar sjukvården som tidigare ett mindre underskott, varav den enskilt största delen härrörs till akutsjukvården.

Med anledning av månadsbokslutet gör finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s) följande kommentarer:

- Lågkonjunkturen och de vikande skatteintäkterna gör att det ekonomiska läget för landstinget är än allvarligare än tidigare. Vi kommer därför att överväga åtgärder för att åstadkomma ett bättre årsresultat än vad prognoserna pekar på. Det gör också att budgetarbetet för år 2004 blir än stramare, eftersom vi går in i det nya året med lägre intäkter än vad som tidigare förutsatts.

- Framförallt akutsjukhusen redovisar fortfarande underskott, vilket inte är acceptabelt. Det är visserligen långt bättre än tidigare år, men likafullt är det inte nog. Jag förutsätter att landstingets verksamhetschefer med kraft fullföljer arbetet med att genomföra de besparingsåtgärder som fullmäktige beslutade före sommaren.

Månadsbokslutet för juli kan hämtas i sin helhet här.

För mer information, kontakta pressekreterare Mårten Levin (s), 070-7374235.