Phonera Företag AB

Viking Telecom AB – Sammanfattning av bokslutsrapport 1 januari – 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 16:42 CEST

Perioden 1/1 2003 – 30/9 2003

Nettoomsättningen uppgick till 58,8 (138,8) mkr.
Rörelseresultatet uppgick till –63,7 (-43,6) mkr varav -11,0 mkr avser nedskrivning av varulager samt –3,8 mkr avser nedskrivning av årets aktiverade utvecklingskostnader.
Resultat efter skatt uppgick till –63,9 (-26,6) mkr.
Kassaflödet efter investeringar uppgick till –30,0 (-4,3) mkr.
Resultat per aktie uppgick till –3,23 (-1,35) kronor.
Orderstocken uppgick till 23,8 (105) mkr.
Tredje kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 16,2 (17,5) mkr.
Rörelseresultatet uppgick till –29,1 (-24,5) mkr varav -14,8 mkr avser nedskrivning av varulager och aktiverade utvecklingskostnader.
Resultat efter skatt uppgick till –29,2 (-14,7) mkr.
Personalstyrkan reducerad med 12 personer inom affärsområdet Telecom.
Viking Microwave erhöll order från nya kunder på den svenska marknaden till ett värde av 1,8 msek.
Ytterligare en operatör har köpt SMS terminaler.
Viking Telecom dömdes att betala skadestånd i Frankrike, domen har överklagats.
Väsentliga händelser efter periodens slut

Viking Microwave tecknar ramavtal med Teracom.

(Jämförelser angivna inom parantes avser motsvarande period föregående år, förutom de avsnitt som beskriver balansräkningens poster.)

Viking Telecom koncernen

Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave.

Bolaget har sitt säte i Göteborg med aktiva dotterbolag i Sverige och Hong Kong, samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. För mer information – www.viking-telecom.com

För ytterligare information kontakta:

VD Rickard von Horn
Mobil: 0707-20 46 60
Epost: rvh@viking-telecom.com