Phonera Företag AB

Viking Telecom Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004,

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 11:20 CEST

Sammandrag

Viktiga pilotorder inom nya affärsverksamheter.
- Testinstallationer av elmätaravläsningssystem hos två större elbolag pågår.
- Tre order om totalt 18 000 enheter på Vikings CallSafe, som förhindrar modemkapning.

Perioden 1/1 2004 – 30/9 2004
- Nettoomsättningen uppgick till 22,2 (58,8) Mkr
- Rörelseresultatet uppgick till –18,7 (–63,7) Mkr
- Resultat efter skatt uppgick till –18,4 (-63,9) Mkr
- Kassaflödet efter investeringar uppgick till -5,2 (-30,0) Mkr
- Resultat per aktie uppgick till –0,85 (-3,23) kronor

Tredje kvartalet
- Nettoomsättningen uppgick till 6,7 (16,2) Mkr
- Rörelseresultatet uppgick till –6,2 (–29,1) Mkr
- Resultat efter skatt uppgick till –5,4 (-29,2) Mkr

(Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år, förutom de avsnitt som beskriver balansräkningens poster).

Verksamheten under delårsperioden
Verksamheten under 2004 har präglats av försäljning av affärsområdet Viking Microwave, förvärv av AMR samt avslutning av ett omstruktureringsarbete inom affärsområdet Telecom.

Verksamheten under det tredje kvartalet har till största del ägnats åt att färdigställa produkter och system för AMR samt att starta produktion av CallSafe. Bearbetningen av AMR marknaden är intensiv och mycket av arbetet består i att skapa allianser med andra intressenter för att kunna erbjuda kunderna färdiga mätvärden. Viking har under kvartalet fått förfrågningar och lämnat offerter till flera elnätbolag.

Försäljningen har jämfört med 2003 minskat kraftigt, vilket huvudsakligen beror på minskad försäljning av routerprodukter och avyttring av affärsområdet Viking Microwave under kvartal två. Som en konsekvens av omstrukteringsarbetet har affärsmodellen ändrats från produkter till tjänster vilket påverkar försäljningsvolymen.

Försäljningen under kvartal tre ökade jämfört med föregående kvartal.

Som följd av de omstruktureringar som skett har Viking Telecom minskat sina omkostnader till cirka 3,5 Mkr per månad, vilket är en nära halvering av kostnadsmassan jämfört med samma period 2003

Viking Telecom koncernen
Viking Telecom (publ.) utvecklar och säljer system för transport av SMS mellan mobila och fasta telenät, automatisk avläsning och leverans av mätvärden samt accessprodukter för styrning av teletrafik baserat på bolagets serverteknologi. Bolaget har sitt säte i Göteborg med dotterbolag i Sverige och Hong Kong. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT.