Vägverket

Viktiga åtgärder kan göras för vägarna

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:56 CEST

Regeringens budgetproposition innebär att många viktiga åtgärder kommer att kunna genomföras på de svenska vägarna trots det ansträngda statsfinansiella läget. Regeringen har - genom att skjuta på vissa amorteringar - gjort det möjligt att fullfölja de stora investeringar som pågår eller startas under 2003, till exempel har E4 Förbi Markaryd startat. Vidare pågår sedan tidigare E4 förbi Örkeljunga och Skånes Fagerhult, E4 förbi Uppsala och E6 Torp – Håby i Bohuslän.

- De omfattande åtgärder som genomförts för att öka säkerheten på vägarna börjar nu ge effekt på allvar. Det är glädjande att budgetpropositionen ger möjlighet att nästa år fortsätta trafiksäkerhetsarbetet med hög ambition, t ex kan fler vägar blir mötesfria genom att de förses med mitträcken. Däremot är möjligheterna mer begränsade 2005. På de vägar som hittills har mötesseparerats har vi fått en minskning av antalet dödade med ca 90 procent, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i en kommentar till årets budgetproposition.

- Omfattande åtgärder kommer även att göras för att minska bullerstörningarna för de boende längs vägarna. Åtgärderna blir mest omfattande i Stockholm och Göteborg där behoven är störst. Stora åtgärder kommer också att kunna genomföras för att öka bärigheten på vägar som är viktiga för näringslivets transporter, framför allt i områden med glest vägnät, framhåller Ingemar Skogö.

- I budgetpropositionen aviseras alternativa finansieringsmöjligheter för att påskynda arbetet med att lösa trafiksituationen i Västsverige. Jag ser positivt på denna öppning när det gäller att hitta nya sätt att finansiera förbättringar av vägnätet i framtiden och hoppas att dessa på sikt ska kunna användas på flera ställen i landet. Att hitta finansieringskällor framstår som särskilt angeläget eftersom den aviserade anslagstilldelningen för de kommande åren innebär att många samhällsekonomiskt lönsamma och trafiksäkerhetsmässigt angelägna projekt annars måste skjutas ett antal år på framtiden, kommenterar Ingemar Skogö.

När det gäller drift och underhåll är medelstilldelningen för år 2004 6,5 miljarder kronor, men från 2005 stiger den till 7,2 miljarder kronor - en nivå som ger förutsättningar att upprätthålla standarden på vägarna. Satsningen på en ökad bärighet bidrar också till detta.

- Allt fler viktiga aktörer i samhället ansluter sig och bidrar med viktiga trafiksäkerhetsåtgärder inom ramen för Nationell Samling som är ett initiativ från näringsministern för ökad trafiksäkerhet och som leds av Vägverket. Jag vill särskilt peka på åkeri-, buss- och taxinäringen som bl.a. lovat hålla hastigheter och använda bilbälte, avslutade Ingemar Skogö.

Ytterligare information lämnas av:
Ekonomidirektör Lena Erixon, Vägverket, huvudkontoret, tel 0243- 755 75.