Socialdepartementet

Viktiga steg mot förverkligandet av den nationella cancerstrategin

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 15:12 CET

Regeringen beslutade i dag om en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att förstärka cancervården. Överenskommelsen är ett av de första konkreta resultaten av den nationella cancerstrategi som regeringen beslutat om.

I februari i år överlämnades utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden till socialminister Göran Hägglund. Utredningen konstaterar att antalet personer som drabbas av- och lever med cancer kommer att öka kraftigt i framtiden.
I budgetpropositionen för 2010 avsatte regeringen 227 miljoner kronor för de närmaste tre åren i syfte att förverkliga den nationella cancerstrategin. En del av satsningen kommer att användas inom ramen för ett utvecklat samarbete med SKL.

- Det kommer att bli en svår uppgift och en stor utmaning för den svenska hälso- och sjukvården att ge god och effektiv vård till det ökande antalet cancerpatienter. Därför måste vi se till att vården är väl förberedd för en ny situation. SKL är förstås en central samarbetspartner för regeringen när det gäller att  organisera cancervården på bästa möjliga sätt, säger Göran Hägglund.

Regeringen anslår nu 22,5 miljoner kronor till det arbete som ska bedrivas inom ramen för överenskommelsen. Till detta ska läggas de 11 miljoner som betalats ut under 2009 för de två projekt som redan har startats. Arbetet inom ramen för överenskommelsen omfattar följande sju områden:

1. Försöksverksamhet för en patientfokuserad och sammanhållen cancervård (regeringsbeslut juni 2009)
Syfte: Skapa en patientfokuserad och sammanhållen cancervårdkedja.
Omfattning: I regeringsbeslutet avsattes 6 miljoner kronor. För arbetet under 2010 anslås ytterligare 7 miljoner kronor.

2. Informationstjänst om cancer på Internet för allmänheten (regeringsbeslut oktober 2009)
Syfte: Förbättra informationen till medborgarna om cancer och bland annat prevention.
Omfattning: I regeringsbeslutet avsattes 5 miljoner kronor för den första etappen av arbetet 2009-2010.

3. Insatser för att minska tobaksrökningen
Syfte: I samverkan med andra aktörer och pågående projekt på området, utarbeta en plan för fortsatta insatser avseende rökavvänjning.
Omfattning: 3 miljoner kronor för år 2010.

4. Tidig upptäckt
Syfte: Projekt för att öka deltagarfrekvensen i gynekologisk cellprovskontroll och mammografi.
Omfattning: 4 miljoner kronor år 2010.

5. Internationell jämförelse
Syfte: Bättre förstå orsaker till skillnader i överlevnad i olika cancersjukdomar. UK (England och Wales) initiativtagare.
Omfattning: 6 miljoner kr år 2010.

6. Nationell cancersamordnare
Syfte: Samordna process och föra en dialog med företrädare för huvudmän, profession och akademi om utvecklandet av regionala cancercentrum (RCC).
Omfattning: 2,5 miljoner kr för år 2010.

7. Kvalitetsregister
Syfte: Kartläggning av användning av patientrapporterade mått i dagens kvalitetsregister.
Omfattning: SKL finansierar arbetet under 2010.


Kontakt:
Martin Kits
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 19 38
070-535 07 87