Sveriges Kommuner och Landsting

Viktigt att behålla säsongsjobben

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 08:48 CET

Säsongsanställningar är viktiga i kommuner och landsting, där en del av verksamheten bygger på arbetsuppgifter som bara kan utföras en viss tid under året. Därför är Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet positiva till regeringens förslag att inte förändra villkoren för säsongsanställningar utan istället behålla dem i sin nuvarande form.

Regeringen har i promemorian "Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning mm" föreslagit förändringar i lagen om anställningsskydd och semesterlagen. Förändringarna gäller bland annat säsongsanställningar.

– För oss är det viktigt att våra medlemmar, kommunerna och landstingen, har möjlighet att anställa säsongsarbetare. I kommunerna är det till exempel mycket vanligt med turistverksamhet och park- och trädgårdsarbete. Därför ställer vi oss bakom regeringens förslag att ha kvar säsongsanställningar i sin nuvarande form. De skulle annars försvinna efter halvårsskiftet enligt ett tidigare riksdagsbeslut, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet som tillsammans med Landstingsförbundet bildar organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen föreslår även fri visstidsanställning i två år. Det innebär att en arbetsgivare kan erbjuda tidsbegränsade anställningar på upp till två år utan att ange särskilda skäl till tidsbegränsningen. Detta skulle innebära en förenkling för arbetsgivarna och kan stimulera till nyanställningar anser Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Dessutom är förbunden positiva till förslaget att en person som under en femårsperiod är visstidsanställd i sammanlagt mer än två år, ska erbjudas en tillsvidareanställning.

I dag övergår ett vikariat till tillsvidareanställning efter tre år. Regeln bör ändras till att gälla två år, menar regeringen. Det anser inte förbunden. Ett vikariat och en visstidsanställning har skilda förutsättningar.

– Vikarien ersätter någon som finns kvar i organisationen och som ska komma tillbaka i tjänst efter sin ledighet. Två år är för kort tid för att tillsvidareanställa vikarien. Personen som är ledig kan fortfarande återkomma, då finns det risk för övertalighet. För att undvika detta bör den nuvarande regeln på tre år gälla även i fortsättningen. Om regeringens förslag blir verklighet kan den nya regeln omöjligt träda ikraft redan i sommar, en övergångstid om minst ett år är nödvändig, säger Ilmar Reepalu.

För mer information: Sophie Thörne, sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, tfn 08-452 7631, 070-319 7631 eller e-post: sophie.thorne@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101