Europaparlamentet

Viktigt att bekämpa fetma tidigt i livet - "EU måste hantera energipriserna"

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 14:39 CEST

Viktigt att bekämpa fetma tidigt i livet

Det finns närmare 22 miljoner överviktiga barn i Europa och ledamöterna i Europaparlamentet efterlyser nu tidiga insatser för att förhindra fetma hos barn. Tydligare märkning av livsmedel, bättre mat i skolorna, begränsningar i reklam och lägre moms på frukt och grönsaker står på ledamöternas kravlista.

Alessandro Fogliettas initiativbetänkande, som antogs av Europaparlamentet idag, är ett svar på kommissionens vitbok om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma. Ledamöterna anser att det behövs ett övergripande synsätt för att bekämpa fetman bland EU:s befolkning och påpekar att det finns många EU-program om forskning, hälsa, utbildning, livslångt lärande som kan stödja olika insatser.

Skolans försäljningsautomat

Europaparlamentet betonar den mycket viktiga roll föräldrar, skolan och idrottsorganisationer spelar för att påverka barns hälsa. Ledamöterna uppmanar bland annat medlemsstaterna, lokala myndigheter och skolmyndigheter att se till att det finns hälsosamma alternativ i skolornas försäljningsautomater.

Begränsa reklam

Tydlig märkning av livsmedel spelar roll när både unga och gamla gör sina inköp. Europaparlamentet välkomnar därför bland annat översynen av direktivet om näringsvärdesdeklaration för livsmedel. Parlamentet efterfrågar även skyddade tider och begränsningar av reklam för ohälsosamma kostprodukter som riktar sig särskilt till barn. Begränsningarna ska också gälla nya medieformer som online-spel, popup-rutor och textmeddelanden.

Svenska inlägg i debatten

Jens Holm (GUE/NGL) efterlyste ett förbud mot transfetter och en översyn av EU:s momsdirektiv för att tillåta mer flexibilitet hos medlemsländerna i relation till nyttig och onyttig mat. Holm pekade även på den ökande köttkonsumtionen i världen.

- En utfasning av köttsubventioner samt en strategi för minskad köttkonsumtion borde vara självklara åtgärder för bättre hälsa i EU, asvlutade Holm.

Åsa Westlund (PSE) framhöll vikten av subsidiaritetsprincipen, efterlyste förbud mot transfetter samt uppmanade till fokus på reklam och konsumentinformation.

- Ett förbud mot reklam som riktar sig till barn skulle på ett effektivt sätt kunna minska fetmaproblemen i Europa.

Föredragande: Alessandro FOGLIETTA (UEN, IT)
Betänkande: A6-0256/2008
Beslutsförfarande: Initiativbetänkande
Debatt: 24.9.2008
Omröstning: 25.9.2008

"EU måste hantera energipriserna"

Ledamöterna efterlyser konkreta åtgärder för att minska efterfrågan på energi, främja förnybara energikällor och minska beroendet av importerade fossila bränslen. Europaparlamentet betonar att en EU-strategi måste följas av lika starka finansiella åtaganden till förmån för forskning och utveckling.

Europaparlamentet antog idag en resolution om kontroll över energipriserna. Ledamöterna betonar att efterfrågan riskerar att öka om det inte sker en förändring på global nivå och uppmanar kommissionen att se till att energibesparingar, energieffektivitet och förnybara energikällor prioriteras när EU:s framtida energipolitik ska utformas.

Energistadga för konsumenter

I resolutionen framhålls vikten av den förslagna energistadgan för konsumenter och parlamentet uppmanar de nationella regleringsmyndigheterna att utnyttja de befogenheter de har till sitt förfogande för att hjälpa konsumenter. Parlamentet anser att kommissionen bör lägga fram ett förslag om hur energirelaterad fattigdom ska hanteras i Europeiska unionen och uppmanar kommissionen att följa prisutvecklingen, särskilt frågan om hur ökade eller minskade priser påverkar konsumenterna.

Välkomnar toppmöte

Parlamentet upprepar betydelsen av EU:s gemensamma energipolitik och EU:s åtagande till förmån för den europeiska grannskapspolitiken. I detta avseende anser parlamentet att EU bör inta en ledande ställning i energidialogen med de viktigaste olje- och gasleverantörsländerna. Parlamentet välkomnar idén med ett toppmöte på hög nivå mellan olje- och gaskonsumerande och olje- och gasproducerande länder i syfte att uppnå mer stabila priser, större förutsägbarhet när det gäller leveranserna och betalningar i euro.

Gemensamt resolutionsförslag: B6-0248/2008/RC

Debatt: 24.9.2008

Omröstning: 25.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18

Mobil: (+32) 498 98 34 38