Region Örebro län

Viktigt att jobba med levnadsvanor hos unga för att skapa en jämlik hälsa

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 10:00 CEST

De niondeklassare som har en funktionsnedsättning eller som oroar sig över familjens ekonomi har ofta sämre levnadsvanor än sina jämnåriga kamrater.

Det visar den andra rapporten i serien ”Mår alla bra?”.

I generella ordalag kan det sägas att niondeklassarna i Mellansverige lever ett sunt liv, där drygt tre av fyra ungdomar har fem eller fler hälsofrämjande levnadsvanor. Det innebär till exempel att de sover tillräckligt och att de inte röker.

Men det finns också grupper av niondeklassare som inte lever lika hälsosamt. Det är till exempel mindre troligt att de som har en funktionsnedsättning eller att de som är oroliga för sin familjs ekonomi äter frukost dagligen eller är tillräckligt fysiskt aktiva.

Vidare visar rapporten att det är vanligare att svenskfödda ungdomar med svenskfödda föräldrar har druckit alkohol eller provat narkotika jämfört med utlandsfödda ungdomar. När det gäller frukost och fysisk aktivitet är det vanligare att utlandsfödda ungdomar slarvar med det än vad som är fallet för den som är född i Sverige.

Viktigt med god nattsömn

I rapporten tydliggörs vikten av att arbeta med levnadsvanor för att på sikt jämna ut skillnaderna i hälsa mellan olika grupper. De levnadsvanor som har starkast samband med att må bra, med hänsyn tagen till skillnader i bakgrundsfaktorer, är att sova tillräckligt och att inte röka dagligen.

- Att levnadsvanorna har betydelse för hälsan är väl känt. Den här rapporten visar också att ungdomarnas bakgrund har betydelse för levnadsvanorna, och i förlängningen också på ungdomarnas hälsa. Därför är det viktigt att vi agerar tillsammans för att stötta ungdomarna i ett tidigt skede så att en minskning av ohälsosamma levnadsvanor kommer alla till del, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i Region Örebro läns regionstyrelse med ansvar för folkhälsofrågorna.

Resultatet i undersökningen bygger på enkätsvar från 9 512 elever i årskurs 9 i Örebro, Västmanland, Sörmland och Uppsala län. Undersökningarna genomfördes 2017.

Fakta om undersökningen

Detta är den andra rapporten i en serie om tre delar som undersöker ojämlikhet i hälsa bland ungdomar i årskurs nio i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. I rapport ett redovisades hälsan ur ett jämlikhetsperspektiv och i rapport tre som kommer senare undersöks vilka livsvillkor som ungdomarna i våra län har idag och hur dessa hänger ihop med bakgrund, levnadsvanor och hälsan. Rapporterna är skrivna i samarbete mellan Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Undersökningen Liv & hälsa ung genomförs för sjätte gången av Region Örebro län i samverkan med länets skolor.Syftet med undersökningen är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och följa utvecklingen över tid. Resultat uppdelat på kön, skolår och geografisk nivå för Örebro län finns tillgängligt i ett digitalt analysverktyg: www.folkhalsodataorebrolan.se Mer information om undersökningen finns även på Region Örebro läns webbplats: www.regionorebrolan.se/livohalsaung.

Kontakt

Behcet Barsom, vice ordförande regionstyrelsen, telefon: 073-077 77 36

Carina Persson, epidemiolog, staben hållbar utveckling, telefon: 019-602 70 59

Jim Lindström, folkhälsoanalytiker, staben hållbar utveckling, telefon: 019-602 70 46

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.