FAO

Viktigt att komma till rätta med barnarbete inom boskapssektorn

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 16:54 CET

FAO:s studie visar på behoven av familjestöd för att kunna minska farligt och ohälsosamt barnarbete

FAO har gett ut den första globala studien som behandlar problemen med barnarbete inom boskapssektorn och menar att barnarbete är ett utbrett och åsidosatt problem.

FAO:s publikation, som behandlar barns arbete inom boskapssektorn ”Children´s work in the livestock sector: Herding and beyond” visar på att jordbruket svarar för merparten av det rapporterade barnarbetet i världen. Samtidigt står boskapssektorn för ca 40 procent av den globala jordbruksekonomin. Siffrorna visar att insatser för att bekämpa barnarbete kräver att regeringar, lantbruksorganisationer samt familjer på landsbygden är involverade i att hitta alternativ till traditionella arbetsformer vilka ofta inkluderar barnarbete som en viktig del av familjeförsörjningen.

Enligt rapporten har det farliga och potentiellt skadliga arbete som utförs av barn inom boskapssektorn fått betydligt mindre uppmärksamhet än vad barnarbete inom andra sektorer av lantbruket fått. Inom övriga sektorer har internationella organisationer, regeringar, civilsamhällen och familjer på landsbygden gjort mycket mer för att lösa problemen.

”Att minska barnarbetet inom lantbruket är inte bara en fråga om mänskliga rättigheter, det är också en förutsättning för att kunna skapa en hållbar landsbygdsutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning” sa Jomo Sundaram, undergeneraldirektör på avdelningen för ekonomisk- och socialutveckling.

”Barnarbete kan påverka ungdomars framtida möjlighet till ordentliga anställningar, då det stör deras skolgång” la Sundaram till.

”Den ökande betydelsen för boskapssektorn inom jordbruket innebär att insatser som avser att minska barnarbetet måste fokusera på de faktorer som leder till skadliga eller farliga arbeten för barn inom sektorn, men samtidigt respektera och skydda försörjningsmöjligheterna för fattiga familjer på landsbygden”, underströk Sundaram.

FAO:s rapport är en sammanställning av material som baseras på litteraturgenomgångar och konsultationer med organisationer och experter på barnarbete och från boskapssektorn.

Publikationens slutsatser är tänkt att tjäna som underlag till den tredje internationella konferensen om barnarbete som hålls i Brasilien i oktober.

Boskap och försörjningsmöjligheter

För de 70 procent av världens 880 miljoner fattiga på landsbygden som lever på mindre än en dollar om dagen, bidrar boskapssektorn med en del av inkomsterna och bidrar därmed till en tryggad försörjningsmöjlighet.

Många situationer som klassas som barnarbete efter internationella normer är vanligt förekommande inom småskaligt lantbruk, enligt studien .

Studien fastslår även att ”nomadsamhällen i århundraden har involverat sina barn i familjens boskapsskötande. Nomadernas framtid och överlevnad bygger på kunskapsöverföring från förälder till barn”.

Studien menar att många nomadsamhällen nu insett vikten av utbildning för sina barn och uppskattar att kunna skicka barnen till skolan om utbildningen håller hög kvalité och är relevant för deras livsstil, särskilt om den kan kombineras med boskapsarbete för barnen.”

Rekommenderade åtgärder

Rapporten rekommenderar länder och utvecklingspartners att hantera barnarbete inom boskapssektorn genom att vidta följande åtgärder:

·  Initiera mer forskning kring de bakomliggande faktorerna för barnarbete och på vilka sätt dessa kan minskas

·  Förbättra försörjningsmöjligheter och utbildningsalternativ för familjer genom nationell lagstiftning och politik

·  Involvera producent-, arbetsgivar- och arbetarorganisationer

·  Skapa direkt dialog och stöd till utsatta familjer på landsbygden

·  Hålla företag inom boskapssektorn ansvariga för att barn inte är en del av produktionskedjan och bör stödja alternativa möjligheter för barn och deras familjer

·  Skapa utvecklingsprogram som avser att förbättra tillgängligheten till skolor och barnens skolnärvaro på landsbygden, samt övervaka barnarbete

·  Implementera strategier för fattigdomsbekämpning som inkluderar program för att skapa en medvetenhet kring barnarbete och tillhandahålla skyddsnät samt andra incitament för att bekämpa barnarbete.

Rapporten belyser även innovativa strategier som syftar till att ta lösa problem med utbildning i nomadsamhällen genom till exempel; distansutbildningar, mobila skolor, internatskolor, inkluderandet av skolmat, skolor för nomader samt fältskolor för boskapsskötsel.

”I kampen mot barnarbete i nomadsamhällen måste en dialog föras för att hitta en lösning som är lämplig för deras specifika sociokulturella situation och som bygger på stöd från nomadfolkens ledare, föräldrar, arbetsgivare och barn. Detta skulle göra det möjligt för en anpassad utbildning och ge barn bättre framtida anställningsmöjligheter både i och utanför boskapssektorn”, sa Rob Vos, chef på avdelningen för genus, rättvisa och sysselsättning på lansbygden.

Författarna till rapporten rekommenderar direkt samarbete med familjer för att bygga upp medvetenheten om djurhållningsrelaterade arbetsuppgifter som är åldersanpassade och godtagbara för barn, jämfört med de uppgifter som kan vara skadliga och störa deras skolgång.

Barnarbete inom boskapsvallning

Ett antal landsspecifika fallstudier fokuserar på barnarbete vid vallning av djur. De visar att barn kan börja valla djur vid tidig ålder, när barnen är någonstans mellan fem och sju år.

Arbetsvillkoren för barn som vallar boskap varierar kraftigt från situation till situation. En del barn arbetar några timmar i veckan och går ändå i skolan, medan andra kan valla djur flera dagar i sträck, ibland långt hemifrån och utan möjlighet till skolgång.

Beroende på arbetsuppgifter riskerar barn inom boskapssektorn att deras fysiska, mentala, moraliska och sociala utveckling hämmas. Att arbeta nära boskap ökar risken för djurrelaterade sjukdomar; skador av redskap eller djurbett, hälsoproblem orsakade av långa arbetsdagar under extrema väderförhållanden, dålig sanitet och hygien eller skador från kemiska produkter. I vissa fall förekommer även psykisk stress som resultat av rädsla för bestraffning, boskapsplundrare eller känslan av ansvar för familjens kapital. Vissa barn som arbetar inom boskapssektorn är också utsatta för tvångsarbete eller har utsatts för människohandel.

För att kunna förbättra livet för fattiga pojkar och flickor på landsbygden menar studien att det behövs mycket mer forskning kring de omständigheter som rör barnarbete inom boskapssektorn.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Norden