Borås Stad

Viktigt och meningsfullt arbete kärnan för Borås Stads medarbetare

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 14:00 CET

Nästan alla medarbetare i Borås Stad tycker att de har ett viktigt och meningsfullt arbete, som bidrar till att boråsarna får bra service.

Det är den tydligaste slutsatsen av den medarbetarenkät som Borås Stad har gjort.

Nio av tio medarbetare tycker att deras arbetsinsats bidrar till att boråsarna får en bra service.

Ännu fler, 96 procent, tycker att deras arbete är viktigt och meningsfullt, och 93 procent anser att de gör ett bra jobb. Nästan lika många upplever sitt arbete som engagerande.

- Det är naturligtvis stimulerande att nästan alla är så engagerade i sitt arbete. Men vad vi kan utveckla är att dessutom få allt fler att också känna stolthet över att de uträttar ett bra och viktigt jobb, säger Borås Stads personalchef Per Olsson.

Medarbetarenkäten var utformad så att deltagarna fick ta ställning till olika påståenden genom en femgradig skala. De procentsatser som anges är de som var klart positiva till påståendet genom att ge det en femma eller en fyra.

Nio av tio anser att de har den kompetens som krävs för sitt jobb – bara knappt två procent tycker motsatsen. De flesta tycker också att kompetensen tas tillvara i arbetet.

Det framgår även att många tycker att de har goda möjligheter att påverka hur arbetet utformas, och att de har tydliga mål för sitt arbete. Det är också höga värden för jämlikhet på arbetsplatsen.

Det område som gav lägst siffror är lön och andra förmåner, där medarbetarnas svar på enkäten var väl spridda över hela skalan.

- Nästan alla medarbetare uppger att de har utvecklingssamtal. Men vi måste jobba med att förbättra kvaliteten på samtalen, och med våra individuella utvecklingsplaner, kommenterar Per Olsson.

Detta är första gången Borås Stad gjort en stor medarbetarenkät. Nya slutsatser kan dras när man följer upp med en ny enkät om två år. En jämförelse idag visar att resultaten för Borås inte skiljer sig anmärkningsvärt från andra kommuner.

Mer än 6 400 medarbetare har svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på över 77 procent.

Enkäten är en del av Borås Stads arbetsmiljöarbete. Kommunen går nu vidare med att analysera det man är bra på – friskfaktorer – och de riskfaktorer där resultatet är svagare. Analysen tar också hänsyn till skillnader mellan män och kvinnor, olika åldersgrupper och olika yrken. Alla chefer har ansvar för att jobba vidare med resultatet utifrån ett stödmaterial.

- Vi fortsätter vårt medvetna arbete på att vara en attraktiv arbetsgivare, sammanfattar Per Olsson.

Mer information om medarbetarenkäten lämnas av Per Olsson, tfn 0768-88 77 12.