Naturskyddsföreningen

Vildmarksområde omvandlas till skogsplantering

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 09:54 CET

Skogsstyrelsen har i dagarna utfärdat tillstånd för avverkning av urskogsartad fjällskog vid Änokdeltat i Jokkmokk trots att skogen har enligt länsstyrelsen har alla de kvaliteter som krävs för att tillstånd inte får medges. Skogsstyrelsen har därför fattat ett beslut i strid med skogsvårdslagens uttryckliga formuleringar. Området är dessutom klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, samt angränsar till världsarvet Laponia och Sareks nationalpark.

– Vi är djupt besvikna över att inte ens de mest värdefulla bland spillran av kvarvarande vilda skogsområden i Sverige har ett skydd mot att avverkas. Om skogen i Änok faller blir det ännu ett svek mot de politiska målen och deklarationerna om att skydda naturen, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens kritik mot Skogsstyrelsens beslut baseras på 18 § skogsvårdslagen, som anger att tillstånd till avverkning i fjällnära skog inte får ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Länsstyrelsen bedömer i ett uttalande innan beslutet att det akut hotade området är av just väsentlig betydelse för naturvården. Skogsstyrelsen har dock inte tillämpat 18§ sedan regeln infördes 1991 och i sitt beslut hänvisar myndigheten till att regeln endast är avsedd att utlösas i mycket speciella fall.

– Att Skogsstyrelsen väljer att inte tillämpa en bestämmelse som är avsedd att skydda värdefulla naturområden urholkar den redan, ur miljösynpunkt, svaga skogsvårdslagen. Beslutet riskerar att skapa en praxis där Skogsstyrelsen utfärdar tillstånd för avverkningar av mycket värdefulla fjällskogar i strid mot lagen, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Av de 55 hektaren som anmälts för slutavverkning har 51 hektar klassats som nyckelbiotop. I samråd enligt 12 § 6 kap Miljöbalken anser Skogsstyrelsen att nyckelbiotopen bör undantas från avverkning. Samtidigt tillstyrker myndigheten avverkningsansökan av den fjällnära nyckelbiotopen, bland annat på grund av att det saknas medel för myndigheten att ge intrångsersättning till markägaren.

– Vårt värdefulla naturarv – som denna urskogslika skog i Europas sista vildmark – är ett gemensamt intresse och ett gemensamt ansvar och Naturskyddsföreningen har i åratal försökt få anslagen för inköp av mark höjda. Samtidigt ser vi att skogsnäringen själv måste ta ett ökat miljöansvar. Att ovärderlig vildmark nu tillåts ersättas av en trädplantage är fullständigt
oacceptabelt och ett oroväckande resultat av regeringens beslut att sänka anslagen för skydd av skog, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

Nyckelbiotoper har en mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden – inte minst för rödlistade och utrotningshotade arter. Enligt föreskrifter till 30 § skogsvårdslagen framgår att ”hänsynen till biologiska mångfalden gynnas så mycket som möjligt”, samt att ”skador till följd av skogsbruksåtgärder ska undvikas eller så långt som möjligt begränsas i och invid hänsynskrävande biotoper i skogen”.

– Skogsstyrelsen har valt att tolka skogsvårdslagen från ett rent produktionsintresse, där varken urskogar, nyckelbiotoper eller fjällnära skog är fredade från kalavverkning. I de akut hotade skogarna vid Änok har flertalet rödlistade och hotade arter påträffats. Ett stort hål i det stora sammanhängande urskogsområdet kommer nu att skapas, med irreversibla skador på naturen. Skogsstyrelsens beslut att tillstyrka avverkningen är oansvarigt av en myndighet som skall ta likvärdig hänsyn till miljö och produktion, säger Malin Sahlin, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:
Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen, 0735-84 00 17
karin.astrom@naturskyddsforeningen.se

Malin Sahlin, handläggare skog Naturskyddsföreningen, 070-311 84 51
malin.sahlin@naturskyddsforeningen.se

Joanna Cornelius, miljöjurist Naturskyddsföreningen, 070-462 55 15
joanna.cornelius@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28
louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00