Stockholms Läns Landsting

Vilka behov har Stockholms läns befolkning av hälso- och sjukvård? (LSF)

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 13:20 CEST

Välkommen till ett seminarium, där Stockholms läns landsting presenterar rapporten ”Behov av hälso- och sjukvård i Stockholms län ur ett befolkningsperspektiv”.

Tid: 4 april kl 11.00
Plats: samling i landstingshusets reception, Hantverkargatan 45

Deltagare: Anna-Stina Nordmark-Nilsson, bitr landstingsdirektör, Leif Karnström, avdelningschef på Beställare Vård och Milan Knezevic, utredare som sammanställde rapporten.

Rapporten har samlat ett antal perspektiv på vården, till exempel:
-hur befolkningen förändras de närmaste åren (t ex skillnader i olika kommuner och stadsdelar)
-förekomst av folksjukdomar och vad de beror på (förändringar i befolkningen, bättre diagnostik eller annat?)
-levnadsvanor hos unga (unga flickors levnadsvanor har förändrats negativt de senaste åren)
-kostnader i vården i olika kommuner och stadsdelar (en av flera tänkbara orsaker är att tillgången till vård ökar användandet)

Vi resonerar bland annat kring hälso- och sjukvårdens ansvar att anpassas till nya behov och vad som kan förklara variationer i vårdkonsumtion i olika områden?

Andra slutsatser från rapporten:
-medellivslängden ökar, men fler upplever sämre hälsa
-andelen äldre ökar i norra och södra länsdelarna och minskar i Stockholm
-psykisk ohälsa och konsumtion av psykiatrisk vård ökar
-äldres hälsa har förbättrats de senaste 20 åren
-invånarnas åsikter om hälso- och sjukvården blir mer positiva

Rapporten, som delas ut på seminariet, finns även att hämta på www.sll.se/w_org/108510.cs.

Kontakta oss för mer information:
Leif Karnström, avdelningschef på Beställare Vård, tel: 070-484 25 40
Yvonne Gustavsson, presstjänsten, tel: 070-737 44 45

Stockholms läns landsting
Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag i verksamheten är även att förebygga hälsoproblem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kulturfrågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landstings-valen vart fjärde år. Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarderkronor per år. Läs mer på www.sll.se.