Sveriges Makalösa Föräldrar

Vilka ensamföräldrafrågor vill de politiska partierna driva 2014 och framåt? Del 2.

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 05:34 CET

Sveriges Makalösa Föräldrar har inför valåret genomfört en kortare studie, riktat till alla politiska partier. Alla partier utan Moderaterna och Sverigedemokraterna har (för en del partier; efter rätt många påminnelser) svarat. Moderaterna svarar inte alls varför de inte vill besvara våra frågor; Sverigedemokraterna har uppgett att de inte riktigt har tagit ställning i alla våra frågor. Våra frågor finns att läsa här.

Del 1 av detta pressmeddelande innehåller partiers svar på frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. Del 2 fokuserar  vårdnadstvister, föräldraförsäkring och övriga ekonomiska stöd.

Fp vill ge barn i vårdnadstvister egna juridiska ombud. Som en åtgärd för ett mer jämställt föräldraskap vill Fp (till skillnad från Kd) också öronmärka en månad till åt fadern, samt ha kvar jämställdhetsbonusen. C dubblerar gärna jämställdhetsbonusen. Fp och Kd stöttar, som ett led i arbetet mot barnfattigdomen, bl.a. fritidspengen för barnfamiljer som levt långvarigt på försörjningsstöd. Fp, Kd och C vill genomföra en översyn av underhållsreglerna samt bostadsbidraget (ej mer konkret än så). De vill dock betona vikten av att enskilda individer anmäler korrekta förhållanden. Kd vill dels införliva barnkonventionen i svensk rätt samt ge mer resurser till familjerådgivningen och domstolar för att bl.a. skapa positivt samarbete särlevande föräldrar emellan.

V vill införa individualiserad föräldraförsäkring; S vill öronmärka en månad till och Mp vill införa en tredelad föräldraledighet. V och S vill dessutom höja barnbidrag, underhållsbidrag och bostadsbidrag som ett led i arbetet mot barnfattigdom. Mp vill höja underhållsstödet och bostadsbidraget samt ge ensamföräldrar skattelättnader. Fler billiga hyreslägenheter behövs enligt V också. Utbildning i feministiska värderingar och/eller normkritisk utbildning kan enligt V och Mp vara en hjälp på vägen mot problemen med det patriarkaliska samhället. Mp vill också ge barn egna juridiska ombud i vårdnadstvister.

Sveriges Makalösa Föräldrar beklagar den människosyn som ibland lyser igenom, hos flera partier. Vår organisations uppfattning är att flertalet enskilda individer gör och agerar rätt, och det är det som borde få vara i centrum. Vi beklagar också införandet av fritidspeng, som i samma trista anda av människosyn främst ska ske genom en direktinbetalning av socialnämnd till specifik fritidsaktivitet. Även om den inbetalningen vore anonymt utförd, förstår naturligtvis alla varifrån den kommer. Varför inte betala ut direkt till ensamföräldern, visa på tillit och motverka stigmatisering? Vi stödjer dock arbetet för mer delad föräldraförsäkring, och skulle helst vilja se en tredelad försäkring snarast. Vi stödjer också införlivandet av barnkonventionen i svensk rätt samt mer resurser till familjerådgivningen.

För mer information, kontakta

Generalsekreterare Sophia Lövgren

gs@makalosa.org, 08-7201414

Organisationsutvecklare Karin Edman

admin@makalosa.org, 08-7201413

Projektledare Märta Brandts

dialogue@makalosa.org, 0721-902165


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.