Stockholms stad

Vill gymnasieungdomar att Stockholms stad satsar på träffpunkter?

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:19 CET

Stockholms stad har med anledning av barnkonventionen fattat beslut om att barns och ungdomars reella inflytande ska öka i staden. Kommunstyrelsen har dessutom slagit fast att det är viktigt att finna former för att tillvarata medborgarnas synpunkter på servicen. Studier omkring Stockholmsungdomars fritids- och kulturvanor och preferenser har genomförts 1985, 1992, 1994 och 1998. Under hösten 2004 och våren 2005 har vi följt upp dessa studier.

I den här rapporten av docent Stig Elofsson studeras cirka 1500 gymnasieungdomars (16-18 år) önskemål om satsningar på träffpunkter för äldre tonåringar.

Sammantaget vill 42% av eleverna, 35% av pojkarna och 48% av flickorna att Stockholms stad skall satsa på träffpunkter. Huvuddelen av dessa ungdomar vill att dessa skall finnas i city eller både i den egna stadsdelen och city.

Resultaten visar också att ungdomar med goda resurser i högre utsträckning vill ha sådana satsningar. Detta står i motsats till det som gäller besök och önskemål om satsningar på fritidsgård, vilket oftare görs/önskas av ungdomar med mindre resurser.

Resultaten kan sammanfattas under tre teman.
1. I stor utsträckning efterfrågas något annat än den traditionella fritidsgården. Speciellt tydligt framträder detta bland flickor. Liksom bland övriga gymnasieungdomar är det få av dem som vill ha satsningar som besöker eller skulle vilja besöka fritidsgård. Många, speciellt flickor anger att de inte besöker fritidsgården för att de tycker att besökarna är för unga, att det är för stökigt.
2. Ungdomarna ser inte dessa träffpunkter i första hand som en plats för aktivt kulturutövande utan i stället som en plats att träffas, umgås. I den utsträckning man efterfrågar olika aktiviteter (t ex musik) är det ofta sådant som kan kopplas till umgänge.
3. Det finns mycket klara könsskillnader.
Flickor vill i större utsträckning att staden skall satsa på träffpunkter för äldre tonåringar.
Flickor markerar tydligare att de söker något annat än den ”traditionella” fritidsgården.

I medföljande skrift kan du läsa mer.
Stockholm, 2006-03-08,
Med vänliga hälsningar,
Stig Elofsson
Fil Dr Statistik
Docent socialt arbete
Institutionen för socialt arbete
Stockholms universitet
Tfn: 08-162022 (arb), 08-966243 (hem)