Svensk Energi

Vill vi över huvud taget ha nya kraftverk?

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 15:46 CEST

Energiföreningar kritiserar klimatarbetet

Svensk Energi och Svenska Gasföreningen reagerar starkt mot den svenska tilldelningen av utsläppsrätter, där effekterna leder till en snedvridning som kallas för ”fullkomligt oacceptabla”. Det borde i stället handla om att skapa rimliga ramvillkor. Tilldelningen måste vara internationellt harmoniserad för att Sverige skall kunna utveckla en rimlig nivå på elproduktionskapaciteten i framtiden och skapa arbetstillfällen.
Bo Källstrand, VD i Svensk Energi, säger i en särskild kommentar:
– Sverige kan bidra aktivt till sänkta utsläpp av klimatgaser i Europa genom att utnyttja våra möjligheter att bygga kraftvärme. När vår egen regering beslutar om utsläppsplaner som missgynnar svensk produktion, måste frågan bli: vill vi över huvud taget kunna bygga nya kraftverk i Sverige?
Kritiken från energiföreningarna framförs i ett remissyttrande gällande bl a Kontrollstation 2004 som handlar om klimatarbetet. Föreningarna anser att Sverige aktivt måste verka för att tilldelningen inom handelssystemet harmoniseras - –samma regler måste gälla alla EU-länder.

Särskilt påpekas konsekvenserna av tilldelningen för nya anläggningar inom el- och kraftvärmesektorn.
El är en produkt som handlas internationellt och produktionen sker därför inte per automatik i Sverige. Sverige har valt att kraftigt försämra möjligheterna för vår egen energisektor, något som drabbar Sveriges konkurrenskraft. Utifrån de nationella allokeringsplanerna har Svensk Energi räknat fram följande exempel avseende tilldelningen till nya elproduktionsanläggningar:
 En ny naturgaseldad kraftvärmeanläggning med bästa teknik som placeras i Sverige får endast cirka 60 procent av sitt behov av utsläppsrätter. Samtidigt får motsvarande anläggning i Danmark 90 procent av sitt behov, i Finland 100 procent, i Tyskland 120 procent och i Polen minst 100 procent.
 En ny naturgaseldad kondensanläggning med bästa teknik på 58 procents verkningsgrad får ingen tilldelning alls om den placeras i Sverige, medan den i Finland får 100 procent, i Danmark ca 70 procent, Tyskland 100 procent och i Polen 100 procent av sitt behov av utsläppsrätter.

Dessutom kan nämnas att exempelvis i Tyskland är en ny anläggning garanterad en känd årsvis tilldelning i 14 år framåt. Svensk Energi och Svenska Gasföreningen betonar vikten av internationell harmonisering och internationellt samarbete:
– Det är väsentligt för framtida klimatöverenskommelser att en verkligt internationell lösning kan hittas, där så många parter som möjligt ingår. Endast på detta sätt kan det säkerställas, att utsläppsminskande åtgärder först kommer till stånd där kostnaden för reduktion är som lägst.
För att ny elproduktionskapacitet ska ha en möjlighet att komma till stånd måste också tillståndsgivningen effektiviseras och elcertifikatsystemets långsiktighet och
trovärdighet öka. Klimatfrågan och den svenska klimatpolitiken måste ses i ett helhetsperspektiv. Här måste hänsyn tas till politiska beslut om kärnkraftens framtid.

Ytterligare information:
Bo Källstrand, VD i Svensk Energi, tel 08-677 26 15, mobil 0708-39 72 09
Per-Olof Granström, vice VD i Svensk Energi, tel 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11
Maria Sunér, ansvarig för klimatfrågor, tel 08-677 28 04, mobil 0733-01 73 15