SSAB

Villkor för erbjudande om inlösen av SSAB-aktier

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 15:44 CET

Styrelsen i SSAB Svenskt Stål, har i dag fastställt villkoren för det erbjudande avseende inlösen av aktier som årsstämman har att ta ställning till den 21 april i Oxelösund.
Styrelsens föreslagna villkor innebär i korthet:
• Var tjugonde aktie löses in för 485 kr/aktie.
• Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är 26 april.
• Anmälningstid för inlösen är 2-29 maj.
• Handel med inlösenrätter pågår 2-23 maj.
• Betalning för inlösta aktier sker vecka 25.

För att säkerställa att inlösenerbjudandet genomförs, även om kursen på SSAB-aktien skulle förändras väsentligt, förbehåller sig styrelsen rätten att senast 6 april ändra inlösenkursen och inlösenrelationen mm.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inlösen kommer att finnas tillgängligt senast den 7 april och sänds på begäran till aktieägarna. Förslaget kommer också att finnas tillgängligt på hemsidan, www.ssab.se

Den tryckta årsredovisningen distribueras från och med idag och kan också laddas ner från hemsidan.

En informationsbroschyr avseende inlösenerbjudandet kommer att distribueras till hos VPC direktregistrerade aktieägare omkring den 28 april.


Detta pressmeddelande har inte och får inte, direkt eller indirekt, distribueras, spridas eller offentliggöras i Amerikas förenta stater, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt-, registrerings-, eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.


Martin Lindqvist
Ekonomi- och finansdirektör
Telefon 08-45 45 732