Nationella Viltolycksrådet

Viltolyckorna ökar

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 11:36 CEST


Statistiken nationellt visar att under första halvåret 2009 anmäldes 19.617 trafikolyckor till Polisen, där vilda anmälningspliktiga djur varit inblandade. Det är en ökning med 2.614 olyckor, 15 procent, jämfört med första halvåret 2008.

Nationella Viltolycksrådet kartlägger vägsträckor med hög viltolycksrisk och sammanställer sedan 2003, på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, viltolycksstatistik. Statistik finns på rådets hemsida www.viltolycka.se och presenteras nationellt och länsvis varje månad.

-Trots att antalet viltolyckor har ökat så har antalet omkomna människor minskat över tiden, vilket är en utveckling i rätt riktning säger Olof Ersgård, ordförande i Nationella Viltolycksrådet.

Ett av Nationella Viltolycksrådets delmål är att antalet döda människor i viltolyckor ska till år 2018 minskas till hälften och detta från 2007 års nivå.

Statistiken för första halvåret 2003 - 2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Förändringar i % från 2008
Älg 1894, 1871, 1538, 1866, 1849, 1812, 2201, +22%
Hjort 161, 197, 182, 214, 200, 341, 367, +8%
Rådjur 14729, 13890, 13029, 14184, 12461, 14001, 15984, +14%
Vildsvin 235. 215. 272. 257, 416, 818, 1037 +27%
Rovdjur 16, 15, 13, 14, 16, 31, 28, -10%
Summa 17035, 16111, 15034, 16535, 14942, 17003, 19617, +15%

Viltolycksstatistiken är sammanställd av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.

Viktigt att markera viltolycksplatsen
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade personer och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Dessutom måste olycksplatsen markeras.

Markeringsremsor kan hämtas på Bilprovningens stationer och innehåller värdefull kontaktinformation, om olyckan är framme. Om man inte har en markeringsremsa går det bra att markera olycksplatsen med hjälp av det man har till hands. Det viktiga är att platsen är tydligt märkt så att eftersöksjägarna lätt kan hitta platsen och förkorta lidandet för det trafikskadade djuret.

Föraren är också skyldig att snarast anmäla olyckan till Polisen genom att ringa 112 och lämna en tydlig vägbeskrivning till olycksplatsen, påpekar Lars Sävberger, Viltolycksrådets verksamhetsledare.

(Enligt jaktförordningens 40 § är du som förare skyldig att snarast anmäla till Polisen och märka ut olycksplatsen vid kollision med björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn).

Nationella Viltolycksrådet har under flera år i avvaktan på regeringens beslut om ersättning till eftersöksjägarna förberett ett nytt administrationsprogram. I databasen där eftersöksjägarnas rapporter sammanställs finns möjligheter att ta fram de viltolycksplatser som är koordinatsatta av eftersöksjägarna. Arbete pågår med att på ett bra sätt för eftersöksjägarna kunna registrera koordinaterna för olycksplatsen. Detta för att få en så exakt platsangivelse som möjligt och kunna planera viltolycksförebyggande åtgärder.

Det pågår parallellt ett arbete i Nationella Viltolycksrådets regionala råd med att kartlägga dem fem mest viltolycksdrabbade sträckorna i varje län och presentera förslag till åtgärder. Vägsträckorna kartläggs bl.a. med hjälp av eftersöksjägarnas kunskap om var viltolyckorna sker i respektive län.

Vägverket kartlägger samtidigt åtgärdsbehov av säkra passager för hjortdjur över hela landet. En fördjupad studie görs längs hela E4. Vägverket utvecklar också passager av olika typer i samverkan med forskare i Sverige och andra länder i Europa.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan och har två verksamhetsgrenar. Rådet ska dels samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt och dels svara för ett viltolycksförebyggande arbete. Rikspolisstyrelsen är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.

För mer information kontakta
Verksamhetsledare Lars Sävberger, Rikspolisstyrelsen, tfn. 08-545 729 32

Vildsvinsfrågor: Christer Pettersson, Naturvårdsverket, tfn. 08-698 13 64.
Vägar och miljö: Jonas Lång, Vägverket, tfn. 070-685 56 36
Jakt, vilt: Daniel Ligné, Sv. Jägareförbundet, tfn. 070-330 06 73
Ulf Kallin, Jägarnas Riksförbund, tfn. 070-898 28 77
Thomas Modin, Länsstyrelserna, tfn. 070-519 79 99
Skog, jordbruk: Börje Waldebring, LRF, tfn. 070-664 76 55
Trafiksäkerhet: Nils Petter Gregersen, NTF, tfn. 070-541 20 95
Cecilia Blom Granlund, Bilprovningen, tfn. 0706-87 03 66
Larmfrågor 112: Hans Reschke, SOS Alarm AB, tfn. 070-548 68 40

Länsvis olycksstatistik, lokala kontaktpersoner och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.nationellaviltolycksradet.se