Miljödepartementet

Vindkraftberedning tillsatt av regeringen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:43 CEST

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en särskild vindkraftsberedning med uppgift att svara för den övergripande samordningen av den fortsatta vindkraftutbyggnaden i Sverige.

Vindkraftsberedningens blir regeringens instrument för att hantera motstående intressen på central nivå och samtidigt arbeta för att förstärka drivkrafterna och minska hindren för en vindkraftsutbyggnad. Beredningen blir därmed en positiv kraft för alla typer av vindkraftprojekt och relaterade frågor. Det kan röra sig som exempelvis beskattning, regelverk och villkor för nätanslutning.

En central uppgift blir att driva på styrningen av berörda myndigheter via myndighetsdialog, koordinerade förändringar i regleringsbrev och instruktioner för framförallt följande myndigheter: Statens energimyndighet, Svenska kraftnät, Länsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Boverket, Fiskeriverket, Försvarsmakten, Luftfartsinspektionen, Jordbruksverket och Sjöfartsverket.

Vindkraftsberedningen formeras som en statssekreterargrupp med deltagande av Miljö- och samhällsbyggnads-, Finans-, Jordbruks-, Närings-, Försvars- och Utbildnings- och kulturdepartementen. Ordförande för beredningen är den statssekreterare som är ansvarig för energifrågor.

Regeringens syn är att vindkraften är en viktig komponent i den framtida svenska energiförsörjningen. Sedan 2002 har Sverige ett nationellt planeringsmål för vindkraft fastställt till en årlig produktionskapacitet på 10 TWh år 2015. I den strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften som regeringen, vänsterpartiet och centerpartiet enats kring konstateras att det finns en stor potential för att bygga ut vindkraften. För att den eftersträvade utbyggnaden skall komma till stånd krävs en god samordning och prioritering för att regeringen skall kunna upprätthålla den helhetssyn som krävs för att kunna döma av och jämka mellan olika intressen.
Regeringen arbetar sedan tidigare med en rad insatser för att påskynda och underlätta utbyggnaden av vindkraft i Sverige, exempelvis:

· Systemet med de gröna certifikaten kommer att permanentas, vilket skapar de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för den omfattande utbyggnad av vindkraft som eftersträvas.

· Samtliga länsstyrelser har regeringens uppdrag att redovisa planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftanläggningar för både landområden och havsområden. År 2004 utsåg Energimyndigheten 49 områden som riksintressen för vindkraft.

· Regeringen har beslutat om ändringar i miljöbalken för att göra miljöprövningen snabbare och enklare. Från såväl miljöbalkskommittén som plan- och bygglagskommittén föreslås ytterligare förslag på föreklingar vad gäller prövningar av vindkraftsärenden.

· Det förbereds därutöver ett utredningsarbete kring fördelningen av kostnaderna för nätanslutning för att se om det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas för att påskynda vindkraftsutbyggnaden.


Kontakt:
Stefan Engström
Pressekreterare
08-405 13 44
070-551 90 74
stefan.engstrom@sustainable.ministry.se

Lars Andersson
Departementssekreterare
08-405 36 58

Magnus Blümer
Departementssekreterare
08-405 28 49