Svensk Energi

Vindkraftsatsning på 50 miljarder kr kan ge Sverige tusentals nya jobb

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 11:48 CET

Vindkraften i Sverige står inför en dramatisk tillväxt under de kommande tio åren. Från dagens vindkraftproduktion på knappt 1 TWh (miljard kWh) el per år handlar det om att tiofaldiga den volymen till 10 TWh. Vindkraftbranschen står redo att satsa de 50 miljarder kr som behövs. Därtill kan det handla om tusentals nya arbetstillfällen. Det framgick vid tisdagens energilunch med branschföreningen Svensk Energi i Stockholm.

Per-Olof Granström, Svensk Energis vice VD, säger i en kommentar:

– Statsmakterna styr kraftfullt mot det målet, inte minst via systemet för elcertifikat. Det är en stor utmaning där elbranschen givetvis ställer upp. Men det är lika viktigt att statsmakterna nu undanröjer de svagheter som finns i bl a en trög tillståndsprocess. Det vore också värdefullt att försöka hitta lokala modeller för att få bättre acceptans bland allmänheten för vindkraftverk nära den hemvanda vardagsmiljön.

– Här finns också en del olösta branschproblem kring exempelvis kostnadsfördelningen mellan vindkraftföretag och elnätföretag vid anslutning till elnätet samt den gällande regleringen för elnätverksamhet.

Men Per-Olof Granström slog an en positiv grundton och uttryckte förhoppning att även dessa frågor kommer att lösas på ett bra sätt inom ramen för en vettig helhetssyn.

Den kommande vindkraftsatsningen i Sverige ligger väl i linje med intentionerna inom EU, menade Matthias Rapp, chef för branschorganisationen VIP (Vindkraftens Investerare och Projektörer). EU vill komma bort från sitt importberoende. EU importerar idag 50 procent av sitt energibehov – mestadels fossila bränslen från områden som inte alltid bedöms vara politiskt stabila.

Inemot 25 procent av elen inom EU
från vindkraftverk till år 2030

Matthias Rapp:

– EU vill att förnybara energikällor ska spela en betydligt större roll och stora satsningar i överföringskapacitet m m förväntas ske de närmaste åren. Den förnybara elproduktionen består i huvuddelen av Europa av vindkraft. Vid årsskiftet fanns över 40 000 MW installerad vindkraft inom EU. Vindkraftsbranschen räknar med att kunna leverera 23 procent av EUs el år 2030 genom en knapp fördubbling av antalet vindkraftverk inom EU.

– Den svenska regeringen har, menar vi, satt upp ett realistiskt mål på 10 TWh vindkraftsel år 2015. Vi ser detta som en början på den inslagna vägen – inte som ett slutmål. Det svenska elsystemet kan enligt vår bedömning hantera minst 30 TWh vindkraft utan försämrad elkvalitet. Det största hotet mot en stabil utbyggnad skulle undanröjas, om en bredare politisk uppgörelse kom till stånd – gärna i god tid före valet.

– Fler politiker måste komma ifrån ”förnekelsestadiet” och faktiskt inse att vindkraften är på väg att bli lika viktig och stabil som vilket annat produktionsslag som helst. Kärnkraften är inte vår motståndare. Däremot kan vi se konsekvenserna av en fortsatt användning av fossila bränslen som det stora hotet mot vår miljö. Varje kilowattimme från vindkraft stänger av en kilowattimme kolkraft i Europa. Det kallar jag energieffektivisering!

Försvaret en stötesten

Andra stötestenar på vägen mot en stabil utbyggnad är f n det svenska försvaret. Övervakningen av havsområdet längs våra kuster (Schengenöverenskommelsens yttre gräns) är lika viktigt idag som under det kalla kriget. Även radarövervakningen av luftrummet berörs av stora havsbaserade vindkraftsparker. Statens Energimyndighet och försvaret samtalar nu om hur dessa frågor kan lösas på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Den långsamma och oförutsägbara miljötillståndsprocessen drabbar många branscher hårt – vindkraften kanske hårdast. En översyn av lagstiftningen äger f n rum och förhoppningen är att det i framtiden ska kunna gå snabbare att få besked i vindkraftsärenden.

Genom den accelererande utbyggnaden kommer Sverige att bygga vidare på sitt redan nu utvecklade miljöindustriella kunnande, säger Gunnar Fredriksson, VD för branschföreningen ViS (Vindkraftsleverantörerna i Sverige):

– Visserligen har vi inte några stora internationellt kända vindkraftsleverantörer än. Men vi har gott om mycket framgångsrika underleverantörer. Ta SKF till exempel som förra året hade en omsättning på över 1 miljard kronor inom vindkraftssegmentet.

– Tyskland sysselsätter över 60 000 personer inom vindkraftsbranschen med en årsproduktion som förra året var drygt 26 TWh vindkraftsel från ca 18 000 vindkraftverk. Sverige kommer att få uppemot 10 000 nya arbetstillfällen med den expansion i branschen som nu står för dörren. Jag tror vi ska försöka sluta med att enbart fokusera på miljövänligheten – export och arbetstillfällen är minst lika viktiga.


Ytterligare information:
Per-Olof Granström, vice VD, Svensk Energi, tel 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11
Matthias Rapp, VD, VIP, tel 08-677 28 92, mobil 070-453 11 38
Gunnar Fredriksson, VD, ViS, tel 08-677 28 93, mobil 070-751 40 24
Kalle Karlsson, informationschef, Svensk Energi, tel 08-677 28 18, mobil 073-301 73 68