SalusAnsvar AB

Vinnare av SalusAnsvarpriset 2003

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 11:51 CEST

Rikard Holmdahl och Andrej Tarkowski tilldelas SalusAnsvarpriset, Nordens största medicinpris efter Nobelpriset. De delar på prissumman en miljon kronor.

Uppskattningsvis lider en miljon svenskar i dag av någon reumatisk sjukdom. Det är en viktig anledning till att årets inriktning på SalusAnsvarpriset är Reumatologi. Det är första gången som priset delas av två pristagare.

Styrelsens motivering lyder enligt följande:

"Andrej Tarkowski och Rikard Homdahl uppvisar ett stort djup och originalitet i sin forskning. De har under de senaste åren redovisat flera viktiga nya grundläggande upptäckter, vilka har betydelse för kunskapen om reumatiska sjukdomar avseende inflammation och bakgrundsgenetik.

Rikard Holmdahls studier av immunogenetik är av genombrottskaraktär och Andrej Tarkowskis påvisande av artritogena egenskaper hos såväl bakteriellt som mitokondiriellt DNA kan få stor betydelse.

Vi finner det svårt att skilja dessa två framstående forskare utan föreslår salomoniskt att Rikard Holmdahl och Andrej Tarkowski får 2003 års SalusAnsvarpris."

Rikard Holmdahl är professor i medicinsk inflammation vid Lunds universitet och Andrej Tarkowski är professor i reumatologi vid Sahlgrenska Akademin. Den officiella prisutdelningen äger rum den 25:e september i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Burvall, pr-ansvarig
08-55 54 50 61, 0709-11 60 61
jonas.burvall@salusansvar.se

Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=29567

Med en prissumma på 1 miljon kronor är SalusAnsvarpriset Nordens största medicinpris efter Nobelpriset. Priset belönar en "synnerligen framstående vetenskaplig prestation" och kan ges till en eller flera nordiska medicinska forskare. Forskningen skall beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag. Avsikten med priset är att stimulera fortsatt forskning.

SalusAnsvarpriset

Nordiskt pris
SalusAnsvarpriset, som efter Nobelpriset är det största nordiska medicinpriset, ska belöna en "synnerligen framstående vetenskaplig prestation" och kan ges till en eller flera nordiska medicinska forskare. Forskningen skall beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag. Avsikten med priset är att främja och stimulera fortsatt forskning.

Årets inriktning är: "Reumatologi"

Pristagaren utses genom ett omfattande nomineringsförfarande
Nordens 16 medicinska fakulteter inbjuds att lämna förslag på meriterade forskare inom aktuellt forskningsområde. Förslagen utvärderas därefter av en nomineringskommitté. Denna kommitté lämnar sedan sitt förslag till styrelsen som utser pristagaren.

I styrelsen ingår professor Em Ulf Nilsonne (ordf), professor Göran Koch, Tandläkarhögskolan i Jönköping, professor Anders Hamsten, Karolinska Institutet, professor Björn Rydevik, Göteborg och Carl-Viggo Östlund, VD SalusAnsvar AB (publ).

Tidigare pristagare
Professor Lars Wallentin tilldelades SalusAnsvarpriset 1998 för sin forskning som lett till förbättrade behandlingsformer för hjärtpatienter. SalusAnsvarpriset 1999 tilldelades professor Björn Rydevik för dennes framstående insatser inom ämnesområdet ryggsjukdomar. År 2000 tilldelades professor Jörgen Engel SalusAnsvarpriset för sin forskning om alkoholberoende och 2002 fick Anne-Lise Børresen-Dale priset för sin forskning inom ämnesområdet diagnostik och behandling av tumörsjukdomar.

Prisdonator
SalusAnsvar stiftelse för medicinsk forskning har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som tillkom 1979 vid dåvarande Salus 50-årsjubileum. I samband med att Salus 1996 skulle noteras vid Stockholms fondbörs tog Salus Holding AB initiativ till att bilda en stiftelse för medicinsk forskning genom att ej nyttjade teckningsrätter överfördes till stiftelsen. Stiftelsen tillfördes ett kapital motsvarande 15 miljoner kronor.

Stiftelsens ändamål
Ändamålet är att främja medicinsk forskning inom områden där sjukdomen medför långvarigt nedsatt arbetsförmåga, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, ryggsjukdomar, klinisk psykiatri samt odontologi. Ändamålet skall främjas på det sätt stiftelsens styrelse finner lämpligt.

SalusAnsvar AB
SalusAnsvar AB bidrar till stiftelsen genom att svara för informationsinsatser och administration. SalusAnsvar är en börsnoterad finansiell koncern vars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjudas försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde för deras medlemmar.