Carnegie

Vinst efter skatt 135 miljoner kronor (179 miljoner

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 15:06 CEST

Carnegies vinst efter skatt de första nio månaderna 2003 var 135 miljoner kronor (179 miljoner kronor). Vinst efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 69 miljoner kronor (37 miljoner kronor), en ökning med 33 procent jämfört med tredje kvartalet 2002, exklusive kostnad för personalneddragning.

Vinst per aktie de första nio månaderna uppgick till 2,02 kronor (2,69 kronor), varav 1,04 kronor avsåg tredje kvartalet (0,55 kronor).

Totala intäkter under niomånadersperioden uppgick till 1 500 miljoner kronor (1 796 miljoner kronor), av vilka 524 miljoner kronor avsåg tredje kvartalet (552 miljoner kronor). Securities intäkter under tredje kvartalet var 228 miljoner kronor, oförändrat sedan tredje kvartalet 2002 (en uppgång med 13 procent för jämförbara enheter). Intäkter från Investment Banking uppgick till 87 miljoner kronor, en minskning med 12 procent sedan samma period 2002. Intäkter från Asset Management & Private Banking var 210 miljoner kronor, en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period 2002 (en minskning med 19 procent för jämförbara enheter).

Totala kostnader de första nio månaderna var 1 297 miljoner kronor, en minskning med 16 procent jämfört med de tre första kvartalen 2002. Kostnader före vinstdelning sjönk 16 procent och avsättning till vinstdelning sjönk 18 procent. Totala kostnader före vinstdelning för tredje kvartalet uppgick till 330 miljoner kronor, en minskning med 27 procent jämfört med tredje kvartalet 2002 (en minskning med 20 procent exklusive kostnader för personalneddragning). Kostnader före vinstdelning för helåret 2003 förväntas understiga det intervall som tidigare presenterats om 1 500 - 1 600 miljoner kronor.

Projektet "One Carnegie", med syfte att utveckla Carnegies verksamhet för att möta kundernas framtida krav, har fortlöpt enligt plan under tredje kvartalet. Carnegie, Alfred Berg ABN AMRO och EDS har tecknat ett "Letter of Intent" med målsättningen att skapa ett samarbete runt en gemensam lösning kring backoffice-administration av värdepappersaffärer. Förutsättningarna för samarbetet utreds nu och resultatet kommer att presenteras före årsskiftet.

Förvaltat kapital uppgick till 52 miljarder kronor den sista september. Detta är en ökning med 5 miljarder kronor sedan början av året, vilket är ett resultat av inflöden på 4 miljarder kronor och en värdeökning om 1 miljard kronor. Under tredje kvartalet har flera av Carnegies aktiefonder erhållit ny ranking. Sammanlagt 50 procent av Carnegies förvaltade kapital ligger i aktiefonder med en ranking på 4 till 5 stjärnor.

Carnegie var under perioden januari till september näst största aktör på den nordiska aktiemarknaden med en marknadsandel av total nordisk omsättning på 8,35 procent. Inom investment banking rankas Carnegie på en klar förstaplats inom nordiska M&A-transaktioner, både avseende transaktionsvolym och antal uppdrag.

Större förändringar under 2003
- Effekter av flytten av Private Sales-organisationen från Securities till Private Banking, se sidan 15.
- Jämförelser under årets första nio månader inkluderar effekten av kostnad för personalneddragning relaterad till 55 anställda under jan-sep 2003 (46 miljoner kronor) och 80 anställda under jan-sep 2002 (56 miljoner kronor).

Citat från Karin Forseke, koncernchef:
"Förändrade marknadsutsikter har nu manifesterats i en stärkning av aktiemarknaderna. Sett i ett längre perspektiv är dock omsättningen på de nordiska aktiemarknaderna hittills i år 14 procent lägre än samma period 2002, och nuvarande marknadsvärdering ligger 60 procent lägre jämfört med toppen i mars 2000. Mot bakgrund av den pågående trenden mot fortsatt konsolidering i finansindustrin ser jag goda möjligheter för Carnegie att ytterligare stärka sin position."

"Vi går noga igenom alla delar av verksamheten och ifrågasätter alla kostnader. Vi kan nu konstatera att vår kostnadsbas är 20 procent lägre än vid vändningen i början av 2002. Vår strävan är naturligtvis att driva verksamheten med en optimal kostnadsbas i förhållande till våra intäkter. Arbetsinsatsen från mina kollegor har dock visat att bättre resultat, både kvantitativt och kvalitativt, kan uppnås genom hårt arbete och stort engagemang."

"Vårt fokus ligger på att erbjuda våra prioriterade kunder produkter och tjänster som ger mervärde och därmed kunna hjälpa dem dra nytta av varje situation."

Revisorns granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Telekonferens
Carnegies koncernchef Karin Forseke kommer att presentera tredje kvartalets resultat vid en telekonferens den 15 oktober klockan 16.00. Telekonferensen är öppen för allmänheten, ring
+44 (0)20 7162 0184 för att delta. Konferensen kan också följas via
en direktsändning på Internet, www.carnegie.se/ir, där även bildmaterialet presenteras. För de som inte har möjlighet att följa direktsändningen kommer en inspelning att finnas tillgänglig på www.carnegie.se/ir cirka en timme efter konferensen.

http://hugin.info/133170/R/920668/124030.pdf

Kontaktpersoner
För ytterligare information vänligen kontakta Karin Forseke (CEO) +46 8 5886 90 10, Mats-Olof Ljungkvist (CFO) +46 8 5886 90 13 eller Birgitta Henriksson (IR) +46 8 5886 86 39.

Carnegie - den nordiska investmentbanken - verkar inom tre
affärsområden: Securities, Investment Banking och Asset Management & Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i sju länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Storbritannien och USA.