Carnegie

Vinst efter skatt 2006 var 1 013 miljoner kronor (667 miljoner kronor)

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 14:17 CET

Carnegies vinst efter skatt för 2006 uppgick till 1 013 miljoner kronor (667 miljoner kronor), en ökning med 52% sedan förra året. Vinst efter skatt under fjärde kvartalet var 292 miljoner kronor (267 miljoner kronor). Vinst per aktie för 2006 var 14,66 kronor (9,98 kronor), efter full utspädning 14,54 kronor (9,94 kronor).

Totala intäkter för 2006 ökade med 27% till 4 475 miljoner kronor (3 514 miljoner kronor). Intäkter från fjärde kvartalet uppgick till 1 219 miljoner kronor (1 213 miljoner kronor). Under fjärde kvartalet uppgick Securities intäkter till 536 miljoner kronor, en ökning med 25% jämfört med fjärde kvartalet 2005. Investment Banking genererade intäkter om 206 miljoner kronor, vilket var en minskning med 28% jämfört med samma period 2005. Asset Managements intäkter minskade med 8% jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 319 miljoner kronor och Private Bankings intäkter var 159 miljoner kronor, en ökning med 5% jämfört med fjärde kvartalet i fjol.

Den 12 januari offentliggjorde Carnegie förvärvet av Max Matthiessen, vilket avses finansieras genom en emission av maximalt 6 071 427 aktier i Carnegie, motsvarande ett transaktionsvärde på 856 miljoner kronor baserat på aktiekursen den 10 januari 2007. Extrastämma kommer att hållas den 13 februari 2007.
Föreslagen utdelning – Carnegies styrelse föreslår årsstämman en utdelning om 10,50 per utdelningsberättigad aktie, vilket motsvarar ett totalt utdelningsbelopp på 813 miljoner kronor, baserat på totalt antal utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman (77 432 827). Totalt antal utestående aktier inkluderar nyemissionen i anslutning till förvärvet av Max Matthiessen samt emissionen i januari 2007 kopplad till Carnegies teckningsoptionsprogram.

Kapitalstruktur – Carnegies nuvarande affärsvolym, förvärvet av Max Matthiessen medräknat, uppskattas kräva ett riskkapital motsvarande en regulativ kapitalbas om cirka 1,9 miljarder kronor. Vid antagande om förvärv av Max Matthiessen och inklusive nyemissionen till följd av nyttjade teckningsoptioner i januari 2007, samt den föreslagna utdelningen, uppgår det regulativa kapitalet till 1,9 miljarder kronor. Baserat på riskvägda tillgångar pro forma enligt Basel II på 14,1 miljarder kronor motsvarar detta en kapitaltäckningsgrad på 13,7%, vilket överstiger styrelsens fastslagna miniminivå om 12%.

Totala kostnader före vinstdelning för 2006 var 1 659 miljoner kronor (1 674 miljoner kronor), en minskning med 1% sedan förra året, och lägre än tidigare kommunicerat kostnadsintervall. Ledningen bedömer att kostnaderna för 2007 kommer att uppgå till mellan 2,1 och 2,2 miljarder kronor inberäknat Max Matthiessen.

Avvikelser från det preliminära resultatet den 12 januari: I samband med offentliggörandet av förvärvet av Max Matthiessen, presenterade Carnegie sitt preliminära resultat för 2006 beräknat med uppskattad skattesats. I denna helårsrapport har resultatet belastats med faktisk skatt vilket resulterat in en något högre vinst efter skatt. Vidare har det preliminära nettoresultatet från finansiella positioner inom affärsområde Securities under fjärde kvartalet reviderats från 229 miljoner kronor till 156 miljoner kronor, på grund av ett fel i klassificeringen av räntenettot. Som en följd härav ökar räntenettot från finansiella positioner inom Securities med motsvarande belopp. Totala intäkter från affärsområde Securities är oförändrade. Motsvarande förändringar har också gjorts i siffrorna för kvartal ett, två och tre.

Stig Vilhelmson, koncernchef:
”I en gynnsam marknad har vi inom samtliga affärsområden kunnat flytta fram våra positioner ytterligare. Carnegie har under 2006 genererat intäkter i rekordnivå och vinsten efter skatt steg med över 50 procent, vilket visar på styrkan i vår affärsmodell. Det är glädjande att styrelsen därför kan föreslå en utdelning för 2006 på 10.50 kronor per aktie. Mot bakgrund av våra starka positioner inom våra affärsområden ser jag med stor optimism fram emot 2007.”

Telekonferens
Carnegies CEO Stig Vilhelmson och Mats-Olof Ljungkvist (CFO) presenterar resultatet för 2006 vid en telekonferens den 1 februari kl 16.00. Telekonferensen är öppen för allmänheten, för att delta vänligen ring + 44 (0) 208 817 9301. Presentationen är på engelska. Konferensen kan också följas via direktsändning på Internet www.carnegie.se/ir, där även bildmaterialet presenteras. Hela telekonferensen kommer att finnas tillgänglig på Carnegies hemsida, www.carnegie.se/ir, en timme efter presentationens slut.

Kontaktpersoner
För ytterligare information vänligen kontakta Stig Vilhelmson (CEO) 08-676 86 01, Mats-Olof Ljungkvist (CFO) 08-5886 90 13 eller Birgitta Henriksson (IR) 08-5886 86 39.Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.