Länsstyrelsen i Stockholms län

Vinterutredningen presenteras

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 16:08 CEST

I dag överlämnade landshövding Per Unckel utredningen "Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen" till regeringen.

I sin utredning konstaterar han bland annat att bristande underhåll och brist på investeringar bidragit till det kaos som drabbade tågtrafiken i vintras.

En lång rad åtgärder föreslås för att liknande situationer ska kunna undvikas i framtiden.

Under vintern 2009/2010 drabbades det svenska järnvägssystemet av stora störningar på grund av vintervädret. Landshövding Per Unckel fick i uppdrag av regeringen att kartlägga orsakerna till störningarna samt föreslå åtgärder för att liknande situationer ska kunna undvikas i framtiden.

Av hans rapport framgår att kaoset orsakades av flera omständigheter, bland annat otillräcklig kapacitet i järnvägssystemet och brister i reinvesteringar och underhåll. Tillkortakommanden hos järnvägssystemets aktörer förvärrade situationen.

- Vinterns snökaos visade hur sårbart järnvägssystemet blivit bland annat till följd av ökad efterfrågan och otillräckliga investeringar. Avvecklad vinterutrustning, otillräcklig planering och ovana att hantera denna typ av kriser förvärrade situationen. Det finns ingen poäng i att leta efter syndabockar. Det viktigaste är att hitta möjligheter att förhindra liknande situationer i framtiden och då krävs det ett antal konkreta åtgärder, säger Per Unckel.

I betänkandet föreslås därför bland annat följande:
.Trafikverket bör upprätthålla, och årligen till regeringen redovisa, ett samlat åtgärdsprogram för järnvägens vinterberedskap. Programmet ska sammanfatta alla aktörers åtgärder och säkerställa att nödvändiga åtgärder också genomförs i praktiken.
.Långsiktigt utökade satsningar på järnvägsinfrastrukturen. Underhållsinsatserna behöver också förstärkas. Med otillräcklig kapacitet är störningar ofrånkomliga.
.Fler snöplogslok. Utrustning för snöröjning har avvecklats under en längre tid.
.Fler och modernare depåer och anläggningar för avisning.
.Skapa incitament till förebyggande åtgärder. Avtalen med företagen som utnyttjar järnvägsinfrastrukturen - trafikeringsavtalen - saknar bestämmelser som stimulerar sådana åtgärder.
.Säkrare väderprognoser. Trafikverket bör utveckla vädertjänsten.
.Tydligare övergång från "stört läge" till "kris". Krishanteringen inleddes i sent skede, sannolikt delvis på grund av oklarhet kring när stört läge övergår i kris.
.Öppna stationer och väntsalar med korrekt information till resenärer.
.Förbättrad kommunikation mellan systemets aktörer. IT-system för trafikinformation fungerade som sämst när de behövdes som bäst (överbelastade webbsidor etc.).
.Samövningar med branschens aktörer minst vart tredje år.

- Avregleringen av spårbunden trafik har inneburit att en mängd operatörer nu måste lära sig att samarbeta, kommunicera och utvecklas tillsammans om inte samma problem ska uppstå igen. Men jag tror att förutsättningarna är goda, säger Per Unckel.

>>Läs hela utredningen här

För mer information:
Pär-Erik Westin, huvudsekreterare. Tfn 08-405 36 99, 070-316 87 75
Olle Castelius, presschef Länsstyrelsen. Tfn 08-785 45 50, 076-785 45 50Gå till Länsstyrelsens pressmeddelandearkiv

Med vänliga hälsningar

Olle Castelius


Länsstyrelsen ska som regeringens företrädare i länet bidra till att Stockholmsregionen
är en attraktiv plats att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

www.lansstyrelsen.se/stockholm