BelBin Assessment

Vissa chefsbeteenden är mer effektiva än andra visar studie från BelBIn Associates

Press Release   •   Dec 01, 2009 08:31 CET

Vissa chefsbeteenden är mer framgångsrika, visar studie av Dr M Belbin!

 

Efter 9 års studier vid Henley Management College under 70 talet identifierade dr Belbin nio olika beteenden stilar som var vitala när det gällde att bidra till ett management teams framgång, Under de senaste 30 åren har Dr Belbin framhärdat att chefer ska anta en stil som passar deras unika beteende.

De nio teamrollerna d.v.s. nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med andra

Med utgångspunkt från Team Skills® kan man skapa ett vinnande team. Det gäller att lära sig styra sina svagheter istället för att arbeta bort dem. Man riskerar då att förlora sina styrkor eftersom styrkan och svagheten är olika sidor av samma mynt. Alla teamroller är lika viktiga och behövs för att teamet ska lyckas.

Alla har styrkor (+) och tillåtna svagheter(-);

 

Completer (CF)

KARAKTÄRISTIKA: Completers har stor genomförandekapacitet och sinne för detaljer. De startar knappast något de inte kan avsluta. De motiveras av inre ängslighet, även om de utåt sett kan verka lugna. Typiskt för dem är att de är introverta och kräver lite i form av yttre stimuli eller drivfjäder. CF kan vara intolerant mot dem som tar mera lättvindigt på saker och ting. De är ofta ovilliga att delegera och föredrar att sköta allt själva.

 

FUNKTION: CF är ovärderliga när uppgifter kräver skarp koncentration och en hög grad av precision. De fostrar teamet i känsla för vad som är bråttom och är bra på att hålla planer. I management lyckas de bra genom att hålla sin höga standard, sitt sinne för precision, detaljer och genomförande. I boken Management Teams kallas CF Completer Finishers.

 

Coordinator (CO)

KARAKTÄRISTIKA: Den mest påfallande egenskapen hos CO är deras förmåga att få andra att arbeta mot gemensamma mål. Mogen, trovärdig, säker och villig att delegera. I personliga relationer är de snabba att känna igen individuella talanger och använda dem i strävan mot gruppens mål. Medan CO inte nödvändigtvis är de intelligentaste medlemmarna i en grupp har de ett vidsynt och erfaret synsätt och vinner vanligen respekt. De kan dock upplevas som manipulativa.

FUNKTION: CO passar bra som ordförande i ett team med olika kunskaper och personliga egenskaper. De lyckas bättre tillsammans med kollegor med liknande eller samma rang än som överordnade juniorer. Deras motto skulle kunna vara konsultation med kontroll och de tror ofta på att ta sig an ett problem lugnt och sansat. I vissa företag riskerar CO att få konflikter med Shapers på grund av deras diametralt motsatta ledarstilar.

 

Implementer (IMP)

KARAKTÄRISTIKA: Implementers har sunt förnuft, en hel del självkontroll och disciplin. De föredrar hårt arbete och tacklar problem på ett systematiskt sätt. I vidare mening är IMP en typisk person vars lojalitet och intressen ligger hos företaget och som bryr sig mindre om att nå egna önskningar. IMP kan dock sakna spontanitet och visa tecken på stelbenthet.

FUNKTION: IMP är nyttiga i en organisation på grund av deras pålitlighet och användbarhet. De lyckas eftersom de är effektiva och har en känsla för vad som är användbart och relevant. Det sägs att många chefer bara gör det jobb de önskar och negligerar uppgifter de tycker illa om. I motsats därtill gör en IMP det som behöver göras. Bra IMP lyckas ofta bra i högre chefspositioner genom att nyttja sin organisatoriska förmåga och kompetens att tackla nödvändiga uppgifter.

 

Monitor Evaluator (ME)

KARAKTÄRISTISKA: Monitor Evaluators är allvarligt sinnade, eftertänksamma individer med inbyggd immunitet mot att bli alltför entusiastiska. De är långsamma i sitt beslutsfattande eftersom de föredrar att tänka igenom allt ordentligt. De har vanligen stark förmåga till kritiskt tänkande. De har kapacitet för skarpsinnig bedömning som tar allt i beaktande. En bra ME har sällan fel.

FUNKTION: ME passar bäst för att analysera problem och utvärdera idéer och förslag. De är bra på att väga för- och nackdelar för alternativ. Gentemot många utomstående kan ME verka torr, tråkig och till och med överkritisk. Vissa är förvånade över att de blir chefer. Icke desto mindre har många ME strategiska positioner och framgångar på hög nivå. I vissa arbeten beror framgång eller misslyckanden på ett fåtal vitala beslut. Detta är det ideala området för en ME; den som aldrig har fel vinner i längden.

 

Plant (PL)

KARAKTÄRISTIKA: Plants är innovatörer, uppfinnare och kan vara mycket kreativa. De står för de flesta briljanta idéerna. I rätt team kan de stå för upp till 90% av alla användbara idéer. I fel sammansatt team kan de stå för enbart 10%. Vanligtvis föredrar de att arbeta ensamma med viss distans till teamets medlemmar, de använder sin fantasi och arbetar ofta på ett oortodoxt sätt. De tenderar att vara introverta och reagerar starkt på kritik och beröm. Deras idéer är ofta radikala och kan sakna praktisk förankring. De är oberoende, intelligenta och originella och kan vara svaga på att kommunicera med personer på annan våglängd.

FUNKTION: Huvudanvändningen av en PL är att generera nya förslag och att lösa komplexa problem. PL behövs ofta i den inledande fasen av ett projekt eller när ett projekt saknar framgång. PL har ofta gjort sig kända som entreprenörer och upphovsmän för nya produkter. För många PL i en organisation kan emellertid få motsatt verkan eftersom de tenderar att använda tiden till att förbättra sina egna idéer och bekämpa varandra.

 

Resource Investigator (RI)

KARAKTÄRISTIKA: Resourse Investigators är ofta entusiastiska, ivriga och utåtriktade. De är bra på att kommunicera med människor, såväl inom som utanför företaget. De är naturliga förhandlare, är bra på att utveckla nya möjligheter och kontakter. Även om de inte är källan till originella idéer är RI effektiva när det handlar om att ta till vara andras idéer och utveckla dem. Som namnet antyder är de skickliga i att ta reda på vad som finns att tillgå och vad som kan göras. De får vanligen ett varmt mottagande av andra eftersom de själva är utåtriktade. RI har en avspänd personlighet, är nyfiken och redo att se möjligheter i allt nytt. RI tappar lätt intresset om de inte stimuleras av andra.

FUNKTION: RI är bra på att utforska och rapportera tillbaka om idéer, utveckling eller resurser utanför gruppen. De är de bästa på att skapa externa kontakter och genomföra efterföljande förhandlingar. De handlar först och tänker sedan och utnyttjar andra för information.

 

Shaper (SH)

KARAKTÄRISTIKA: Shapers är mycket motiverade människor med en massa nervös energi och ett stort behov av att lyckas. De är vanligen aggressivt utåtriktade med en stark vilja. SH tycker om att utmana andra och de vill vinna. De tycker om att leda och pusha på andra för handling. Om det uppstår hinder hittar de en väg runt dessa. Envist och självsäkert tenderar de att visa starka känslor som svar på varje besvikelse eller frustration. SH:s är uppriktiga, diskussionsbenägna och kan sakna social förståelse. Det är den mest konkurrerande teamrollen.

FUNKTION: SH är vanligen bra chefer eftersom de genererar handling och framgång under press. De är utmärkta på att tända ett team och är mycket användbara i team där politiska komplikationer tenderar att hindra framgång; SH har förmåga att resa sig över denna sorts problem och pressa framåt utan hänsyn. De är lämpliga att vidta nödvändiga förändringar och drar sig inte för att fatta impopulära beslut. Som namnet anger försöker de utöva inflytande på gruppens diskussioner eller aktiviteter. De är troligen de mest effektiva medlemmarna i ett team för att garantera positiv handling.

 

Specialist (SP)

KARAKTÄRISTIKA: Specialister är hängivna människor som är stolta över att ha uppnått teknisk skicklighet och specialkunskaper. Deras prioriteringar fokuseras på att uppehålla professionell standard och på att främja och försvara sitt eget område. Medan de visar stor stolthet inom sitt eget område saknar de ofta intresse för andra människors. SP kan bli expert helt enkelt genom starkt engagemang inom ett smalt område. Det är få människor som antingen är så inriktade eller har talang att bli en första klassens SP.

FUNKTION: SP har en nödvändig roll att spela i vissa team eftersom de besitter en sällsynt färdighet på vilken företagets service eller produkter baseras. Som chefer får de support eftersom de vet mer om sitt ämne än någon annan och anlitas oftast för att ta beslut baserade på erfarenheter på djupet.

 

Team Worker (TW)

KARAKTÄRISTIKA: Team Workers är de mest stödjande medlemmarna i ett team. De är milda, sällskapliga och bryr sig om andra. De är extremt flexibla och kan anpassa sig till olika situationer och människor. TW är mottagliga och diplomatiska. De är bra lyssnare och oftast populära gruppmedlemmar. De agerar med känslighet i arbetet men kan vara obeslutsamma i kritiska situationer.

FUNKTION: TWs roll är att förhindra relationsorienterade problem i gruppen och sålunda tillåta alla teammedlemmar att bidra på ett effektivt sätt. Eftersom de ogillar osämja kommer de att i det längsta undvika den. Det är inte ovanligt att TW blir högsta chefer speciellt om linjecheferna domineras av Shapers. Detta skapar ett klimat där TWs diplomatiska och mottagliga färdigheter blir en stor tillgång, speciellt under ett management där konflikter sannolikt uppstår eller skapas. TW chefer ses inte som hot mot någon och är därför de mest accepterade och omtyckta att jobba under. TW är oljan i maskineriet i teamet. Moralen blir bättre och människorna verkar samarbeta bättre när de finns med.

 

Sammanfattning av studien:

Det mest effektiva beteendet ansågs vara Coordinator beteende. Generellt syntes en stor rollspridning där egentligen alla roller kunde vara en effektiv chef. Det innebär att du kan vara effektiv oavsett stil. Poängen är att vara dig själv och göra det bästa av de talanger du har.

När vi tittade på de mest ineffektiva beteenden så dök Specialist och Shaper beteende upp som de minst effektiva. Det visar på att anställda inte uppskattar chefer som  talar om vad som ska göra, skäller eller ger order baserat på ren erfarenhet och kunskap. Inte heller uppskattar anställda chefer som inte visar ödmjukhet eller har ett för kortsiktigt perspektiv.

Ändå måste det påpekas att det finns situationer där en direkt framtoning och en tuff attityd krävs för annars blir inte arbetet gjort vare sig vi gillar det eller ej.

Att kunna kommunicera väl var en av de viktigaste tillgångarna för en effektiv chef. Analys av data för effektiva chefer visade att de ses som uppmuntrande, har en helhetssyn, bryr sig men också utmanande. De har också högre siffror på kreativ och innovativ förmåga kombinerat med förmågan att övertyga.

För motsatsen mindre effektiva chefer så sågs dem som oflexibla, manipulativa och ointresserade av andra. De största skillnaderna i valda ord mellan effektiva och ineffektiva chefer var , Samarbetsförmåga, att de bryr sig, anpassningsbara och realistiska.

Eftersom alla beteenden kan vara en effektiv chef så är chefen som är mer vägledande mer uppskattad än den som bedriver  micro-management eller hans-on-management”. Resultaten tyder på att jakten efter en hög standard är möjlig och önskvärd under förutsättning att arbetet för att nå dessa mål sker på ett sätt som accepteras av alla.

För chefer är det ändå viktigt att bli en naturlig kommunikatör, men kommunikativ förmåga är räcker inte ensamt till. Chefer behöver både vara tuffa och ibland kunna ta ovälkomna beslut och ändå bry sig om de anställda är ett viktigt beteende för att få acceptans för besluten.

Så slutligen ett tips till alla chefer – var medveten om dig själv, bry dig om andra, anpassa dig till kraven på den situation du befinner dig i och gör det mesta och bästa av de mänskliga resurser du har till förfogande.

 

Statistik

148 personer hade svarat på hur en effektiv chef ska vara och 52 hur ineffektiv chef beter sig. Orden som valdes kommer ifrån det frågeformulär som utvecklats under 20 år i Belbins testsystem Interplace för att fastställa vilka beteenden deltagare i olika typer av ledningsgrupper använder.

Nedan visas resultatet av orden som använts i undersökningen när de processats av testsystemet Interplace för att se mer generellt vilka beteenden som är mer uppskattade än andra hos effektiva och mindre effektiva chefer.

 Bild Effektiva chefer

Christer B Jansson VD BelBin Svenska AB

En spännande reflektion är att Shaper beteende ansågs vara det beteende som idag kännetecknar de minst effektiva cheferna ändå är det väldigt många chefer som har detta beteende. I Shaper beteendet ingår en stark grad av tävlingsvilja vilket gör att människor med det beteendet ofta gör karriär och framförallt i affärsdrivande företag där de skapar resultat. Det är därför av stor vikt att ge dessa chefer en chans att träna in beteenden som stärker deras talang och styrka samtidigt som det minskar deras svagheter.

Samtidigt är det viktigt att de som är ansvariga för rekryteringen av chefer skapar en balanserad nivå utifrån de nio olika beteenden som beskrivits så att inte kulturen kännetecknas av kloning dvs en likhet i chefsbeteendet vilket kan skapa andra mer svåra problem. Problemen skiljer sig åt beroende på vilket eller vilka beteenden som blir det kulturella fokuset och det beror oftast på en stereotyp syn på hur en bra ledare eller chef bör se ut.

BelBin Svenska AB, Box 242, 183 23 Täby, www.belbin.se, info@belbin.se, tel 08-446 49 40. BelBin Svenska AB är i Skandinavien det ledande företaget på tester för säljares produktivitet och olika team effektivitet. Vi representerar Dr M Belbins forskning om Vinnande Mangement Teams och George W Dudley och Shannon Goodsons forskning om säljhinder. Tester vi säljer är Belbins teamrollanalys Interplace och tester för att mäta säljhinder och kontakthinder. Vi har idag många erfarna skickliga konsulter som behärskar våra verktyg och som därmed kan åstadkomma stor skillnad i produktivitet hos både säljare som i olika team konstellationer. Då våra leverantörer är forskningsföretag dyker det konstant upp nya rön att förhålla sig tll.