Datainspektionen

Visst måste lagen ses över

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 13:08 CEST

Den 24/9 har Kjell Asplund, Socialstyrelsen, och Eva Fernvall, 24-timmarsdelegationen, gjort ett inlägg på SvD Brännpunkt om de juridiska hindren mot att patienter tar del av sina journaler på Internet.

Förutom att debattinlägget talar om att Datainspektionen (DI) satt stopp för ett utvecklingsarbete inom det här området kan man få intrycket att skribenterna anser att vår tolkning av rättsläget är överdrivet nitisk. Det är naturligtvis önskvärt att utvecklingen i sjukvården går mot ett mer jämlikt samspel mellan patient och vårdgivare. Jag tvivlar inte på att nya tekniska landvinningar kan bidra till detta, om de hanteras klokt.

Vid en ytlig betraktelse kanske det kan synas märkligt att DI, som har till uppgift att värna om den personliga integriteten, här gör en tolkning som hindrar den enskilde att på ett enkelt sätt få tillgång till uppgifterna i sin egen patientjournal.
Skälet är helt enkelt att gällande regler inte ger den möjligheten. Jag har absolut inte anledning att påstå att det finns brister i pågående utvecklingsarbete. Vad jag däremot vill påstå är att vi här rör oss inom ytterst integritetskänsliga områden och att det därför är särskilt viktigt med ett tydligt lagstöd för det arbete som sker.

Mot den bakgrunden instämmer jag i behovet av en lagöversyn. Detta är för övrigt redan på gång genom ett nyligen fastställt utredningsdirektiv av regeringen. I direktivet sägs just det som Datainspektionen konstaterat i ärendet från Uppsala läns landsting, nämligen att patienter i dag saknar rätt till direktåtkomst till sin patientjournal.

Göran Gräslund
Generaldirektör Datainspektionen