A+ Science Holding AB

Vita Nova Ventures genomför en företrädesemission

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 17:59 CET

Styrelsen i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835, beslutade den 30/12 2009 att genomföra en företrädesemission av 7 001 680 nya aktier, baserat på ordinarie Årsstämmas bemyndigande för styrelsen. Aktiekurs bestämdes bli 1,3 kronor per aktie. Bolagets största ägare Pomona-gruppen tecknar sin andel av aktierna och har därutöver garanterat emissionen.

Aktiekapitalet kommer vid fulltecknad emission öka från 11 202 688 SEK till 18 204 368SEK. Avstämningsdag beslöts vara 11 januari 2010 och teckningstiden från den 18 januari till den 5 februari. Handel med teckningsrätter beslöts komma att äga rum 18 januari-3 februari. Aktieägare och allmänhet ska erbjudas teckna aktier utan stöd av företrädesrätt. Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

De som på avstämningsdagen den 11 januari 2010 är aktieägare i Vita Nova Ventures AB (publ) har rätt att delta med företräde i emissionen. Aktieägare i VNV erhåller en (1) teckningsrätter för en (1) aktie de innehar i VNV. För förvärv av fem (5) nya aktier i VNV erfordras åtta (8) teckningsrätter.

Den kvarvarande operativa CRO-verksamheten, A+ Science, i Vita Nova Ventures AB genomgår för närvarande, med en ny VD i spetsen, en omfattande strukturförvandling för att tillvarata de marknadsmässiga möjligheter som finns, framför allt inom den internationella marknaden för klinisk prövningsverksamhet. Kapitaltillskottet som denna emission ger kommer att skapa förutsättningar för att återgå till historiskt god lönsamhet i en tillväxtbransch.

Mer information kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.vnv.se.

Göteborg, 30 december 2009
Vita Nova Ventures AB (publ)

Styrelsen

Kontakt: Åsa Rödén, Vita Nova Ventures AB, 0706-414277, asa.roden@xeratech.se