Volvokoncernen

Volvokoncernen – de första tre kvartalen 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:38 CEST

Tredje kvartalet
Första tre kvartalen

2004
2003
2004
2003


Nettoomsättning, Mkr
45 870
40 511
144 383
126 035

Rörelseresultat, Mkr*
2 792
1 617
8 736
4 267

Omvärdering av aktier -
-
820
-

Utdelning från Scania -
-
-
501

Rörelseresultat, Mkr
2 792
1 617
9 556
4 768

Resultat efter finansiella poster, Mkr
1 412
1 298
8 020
4 098

Nettoresultat, Mkr
1 002
956
5 861
3 184

Resultat per aktie, kronor*
2:40
2:30
12:00
6:40

Resultat per aktie, kronor
2:40
2:30
14:00
7:60

Avkastning på eget kapital senaste 12-månadersperioden, % 4,1
5,0


* Exklusive omvärdering av aktier i Scania och Henlys 2004, samt mottagen utdelning från Scania 2003.


Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2004 ökade med 16%, justerat för valutakurseffekter, och uppgick till 45 870 Mkr (40 511).

Nettoresultatet ökade till 1 002 Mkr (956) under kvartalet.

Resultat per aktie för tredje kvartalet uppgick till 2:40 kr (2:30).

Förbättrat resultat inom alla affärsområden.

Volvo förvärvar Prévost och Nova Bus, och en nedskrivning på 1 310 Mkr avseende Henlys Group har belastat resultatet för det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2004 innehåller kostnader på cirka 400 Mkr för en industriell effektivisering inom Renault Trucks.

Kassaflödet efter nettoinvesteringar, exklusive Financial Services, var negativt med 2,9 miljarder kronor (-0,8).


Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 Kontaktuppgifter
Investor Relations, VHK Investor Relations: Fredrik Brunell 031-66 11 91
405 08 Göteborg Christer Johansson 031-66 13 34
Patrik Stenberg 031-66 13 36
Tel 031-66 00 00 Fax 031-53 72 96
www.volvo.com John Hartwell +1 212 418 7432Koncernchefens kommentar

Det tredje kvartalet karaktäriseras av stark tillväxt, ökad lönsamhet och avgöranden inom viktiga strukturella och finansiella områden.

Jämfört med tredje kvartalet 2003 ökade försäljningen med 16 procent, rensat för valutaeffekter. Med drygt 193 miljarder kronor i omsättning under de senaste 12 månaderna har koncernen uppnått historiskt sett höga försäljningsnivåer. Rörelseresultatet ökade under tredje kvartalet med 73 procent till 2,8 miljarder kronor, jämfört med motsvarande period 2003.

I resultatet ingår engångskostnader på cirka 400 miljoner kronor inom lastbilsrörelsen. Det omfattar en effektivisering av produktionen av Keraxmodellen inom Renault Trucks. Vidare har vi slutit avtal med ArwinMeritor om den framtida axelförsörjningen. Därmed har vi tagit alla beslut och kostnader för de större strukturförändringar som vi annonserade 2001, i samband med förvärvet av Renault Trucks och Mack Trucks. Jag är mycket nöjd med att de totala strukturkostnaderna blev betydligt lägre än vad vi planerade för.

Samtliga affärsområden förbättrade resultaten väsentligt under tredje kvartalet. Lastbilsrörelsen nära fördubblade rörelseresultatet jämfört med perioden 2003, klart drivet av Volvo Lastvagnar som utvecklas mycket starkt på samtliga marknader. I Nordamerika förbättrade även Mack Trucks lönsamheten.

Den breda uppgången har lett till ett successivt ökande pristryck på råvaror och komponenter. De höga oljepriserna påverkar framför allt lastbilsbranschen och flygindustrin. De högre stålpriserna slår för vår del igenom främst inom Volvo CE.

Orderingången var fortsatt stark under tredje kvartalet. Vi räknar med att kapacitetsutnyttjandet inom koncernens anläggningar kommer att ligga kvar på hög nivå. Den höga beläggningen har resulterat i klart förbättrad produktivitet och bidrar tillsammans med tidigare effektiviseringar till den ökade lönsamheten.

Vi har efterhand också eliminerat flaskhalsar som uppstått i den snabba omställningen till högre volymer, bland annat genom ökad flexibilitet i fabrikerna. Liksom tidigare håller vi fast vid linjen att klara uppgången utan större investeringar. Vi har lagt ett mycket starkt fokus på kopplingen mellan kostnadsutveckling och prissättning av våra produkter.

Inom bussaffären har vi tillsammans med ett bankkonsortium kommit fram till en rekonstruktion av Henlys Group. Genom rekonstruktionen övertar vi Henlys 50 procent av de nordamerikanska bussföretagen Prévost och Nova Bus. De blir därmed helägda bolag inom Volvokoncernen.

Förvärvet i sig är bra. Prévost är ett lönsamt och välskött företag som tillverkar mycket väl positionerade lyxbussar och genom varumärket Nova även stadsbussar. Det kommer att bli en strategiskt viktig del i vår bussverksamhet.

Uppgörelsen innebär även att Volvokoncernen blir delägare till 42,5 procent i den USA-baserade skolbusstillverkaren Blue Bird, som ingått i Henlys Group. Min bedömning är att vi genom denna lösning på bästa sätt tar tillvarata på koncernens och aktieägarnas intressen i en oönskad situation.

Marknaden ser starkare ut än vad vi räknade med i början av året. Vi har höjt förväntningarna på den nordamerikanska marknaden till cirka 240 000 tunga lastbilar under 2004, för 2005 väntar vi oss en ökning med ytterligare 15 till 20 procent. Vi justerar även vår prognos för lastbilsmarknaden i Europa till ungefär 254 000 lastbilar under 2004. Prognosen för 2005 är en uppgång på 5 procent i Europa. Vi har även graderat upp prognosen för tunga anläggningsmaskiner under 2004 och räknar med en tillväxt på 30 procent i Nordamerika och 10 procent i Europa. Nästa år räknar vi med en avtagande tillväxt på bägge marknaderna.

Koncernens produktförnyelse löper vidare enligt planerna. Volvo Penta presenterade under det tredje kvartalet en ny serie nioliters dieselmotorer för marint bruk. Volvo CE lanserade en ny serie kompakta grävmaskiner med kort svängradie för arbeten på begränsade ytor. Inom mjuka produkter introducerade Volvo Lastvagnar ett nytt GPS-baserat navigeringssystem. Med stöd av orderingången förväntar vi oss fortsatt god efterfrågan och tillväxt.

Leif Johansson
VD och koncernchef