Volvokoncernen

Volvokoncernen de tre första kvartalen 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:07 CEST

Nettoomsättningen det tredje kvartalet 2005 steg med 14% till 52 532 Mkr (46 024)
I det tredje kvartalet ökade periodens resultat med 151% till 2 935 Mkr (1 167*)
Resultatet per aktie för det tredje kvartalet steg med 163% till 7:24 kronor (2:75*)
Koncernens rörelsemarginal steg till 7,6% (6,3) det tredje kvartalet, samtliga affärsområden förbättrade lönsamheten
Det tredje kvartalets operativa kassaflöde uppgick till –0,7 miljarder kronor (–2,9), efter en överföring av 1,5 miljarder kronor till pensionsstiftelser
Betydelsefulla produktlanseringar inom lastbilsverksamheten


* Nedskrivningar avseende Henlys Group om 1 310 Mkr ingick i resultatet för det tredje kvartalet 2004.


Tredje kvartalet
Första tre kvartalen


2005
2004
2005
2004Nettoomsättning, Mkr
52 532
46 024
165 904
145 196

Rörelseresultat, Mkr 1)
4 004
2 900
13 890
9 163

Omvärdering av aktier
-
-
-
820

Rörelseresultat, Mkr
4 004
2 900
13 890
9 983

Resultat efter finansiella poster, Mkr
4 015
1 516
13 871
8 432

Resultat för perioden, Mkr
2 935
1 167
10 112
6 402

Resultat per aktie, kronor 1)
7,24
2,75
24,84
13,20

Resultat per aktie, kronor
7,24
2,75
24,84
15,15

Avkastning på eget kapital senaste 12-månadersperioden, %

19,0
4,9

1) Exklusive omvärdering av aktier i Scania AB och Henlys Group.

AB Volvo tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare IAS, i enlighet med EU:s regler. relsesiffror för föregående år är omräknade enligt IFRS.

I den finansiella informationen på sidorna 1-20 redovisas Volvo Financial Services enligt kapitalandelsmetoden. Finansiell information enligt IAS 1 återfinns med början på sidan 22.

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 Kontaktuppgifter

Investor Relations, VHK Investor Relations: Fredrik Brunell +46 31 66 11 91

405 08 Göteborg Christer Johansson +46 31 66 13 34

John Hartwell +1 212 418 7432

Tel 031-66 00 00 Fax 031-53 72 96
www.volvo.com