Volvokoncernen

Volvokoncernen det första halvåret 2004

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 08:31 CEST

Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2004 ökade till 53 024 Mkr (44 593), vilket avspeglar en kraftig organisk tillväxt.
Nettoresultatet ökade till 2 611 Mkr (1 722) under kvartalet.
Resultat per aktie under det andra kvartalet uppgick till 6:20 kr (4:10).
Förbättrade resultat inom samtliga affärsområden.
Ainaxaktierna utdelade till Volvos aktieägare.
Kassaflödet efter nettoinvesteringar, exklusive Financial Services, fördubblades till 5,4 miljarder (2,7).
Koncernchefens kommentar

Under andra kvartalet förstärktes den globala tillväxten. Efterfrågan ökade på i stort sett alla marknader och valutajusterat steg koncernens försäljning med 21 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Våra nya produktprogram har under uppgången varit fortsatt framgångsrika och starkt efterfrågade bland kunderna. Vi har ökat marknadsandelarna i flera segment. Försäljningsökningen är mest betydande inom Volvo Penta, Volvo CE och Lastvagnar. Den positiva utvecklingen återspeglas även i Volvo Financial Services som har god tillväxt i kreditportföljen och ökat lönsamheten kvartal för kvartal.

De större volymerna har tillsammans med bättre lönsamhet på de nya produktprogrammen bidragit till ett mer än fördubblat rörelseresultat jämfört med andra kvartalet 2003. Volvo Lastvagnar visade en stark resultatförbättring i Europa, Asien och Sydamerika, Volvo Penta gjorde sitt bästa kvartal någonsin och Volvo CE:s resultat steg med mer än 50%. Volvokoncernens vinst för andra kvartalet motsvarar 6,20 kronor per aktie, en förbättring med 2,10 kronor jämfört med samma period 2003.

Den förbättrade lönsamheten omfattar också de verksamheter som är kopplade till resande och turistbranschen, där vi haft de största svårigheterna. Volvo Aero gjorde ett mycket starkt andra kvartal tack vare tidigare kostnadsanpassning och bättre produktmix.

Bussars försäljning ökade under andra kvartalet vilket bidrog till ett positivt rörelseresultat. Även åtgärderna för att anpassa kostnadsläget och effektivisera produktionen bidrog i viss mån till förbättringen. Orderingången ser emellertid fortfarande osäker ut och Bussars omfattande översyn av verksamheten löper vidare.

Under den närmaste framtiden är svårigheterna i bussföretaget Henlys Group en viktig fråga för oss eftersom vi är en intressent i företaget. Detta finns beskrivet längre fram i rapporten.

Till följd av den kraftigt ökade försäljningen och god orderingång är utnyttjandegraden hög i koncernens fabriker. I delar av verksamheten har vi, liksom ett antal underleverantörer, närmat oss kapacitetstaket. Vi räknar dock att även fortsättningsvis kunna eliminera de flaskhalsar som uppstår under uppgången utan större investeringar.

Vår prognos på en ökning av totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika på cirka 30%, till mellan 230.000 och 240.000 fordon under 2004, ligger fast. Samtidigt höjer vi vår prognos något för Europa. För "Europa 251" bedömer vi att totalmarknaden för tunga lastbilar kommer att öka till en nivå kring 250.000 fordon under 2004 (230.000 under 2003). I västra Europa räknar vi med en ökning på upp till 10 procent. Den positiva utvecklingen fortsätter för Volvo CE och den justerade prognosen för totalmarknaden för anläggningsmaskiner i Nordamerika indikerar en uppgång på mellan 20 och 25 procent under 2004. Vidare bedömer vi att marknaden för anläggningsmaskiner i Europa kommer att växa med cirka 5 procent under året.

Vårt program för kapitalrationalisering har varit effektivt och gjort det möjligt att frigöra kapital ur verksamheten trots de ökade volymerna. Tillsammans med ett bättre rörelseresultat har det bidragit till ett mycket tillfredsställande kassaflöde under första halvåret.

Samtidigt fortsätter produktförnyelsen. I andra kvartalet lanserades en ny Renault Mascott i det lätta lastbilssegmentet. Under kvartalet lanserade Mack ett nytt chassi till sina lastbilar för fjärrtrafik.

Under det andra kvartalet tog vi det sista steget i avvecklingen av innehavet i A-aktierna i Scania. Det skedde i och med introduktionen av Ainax på börsen. Sedan introduktionen har Ainaxaktierna handlats med god likviditet och låg rabatt.

Vi kommer att genomföra ytterligare en överföring av kapital till våra aktieägare genom återköpet av egna aktier som bolagsstämman gav klartecken för i april. Det kommer att utföras i god tid före stämman 2005 och uppgå till maximalt 4,3 miljarder kronor.

Leif Johansson
VD och koncernchef