Volvokoncernen

Volvokoncernen det första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 08:55 CEST

Nettoomsättningen steg med 15% till 60 172 Mkr (52 253)
Periodens resultat ökade med 23% till 3 998 Mkr (3 248)
Resultatet per aktie ökade med 24% till 9,84 kronor (7,93) före utspädning
Koncernens rörelsemarginal förbättrades till 9,0% (8,7)
Det operativa kassaflödet, exklusive Financial Services, uppgick till –0,4 miljarder kronor (–1,3)
Förvärv av 13% av aktierna i Nissan Diesel med option på ytterligare 6%
Stark efterfrågan på nya generationen lastbilar

Första kvartalet 2006 2005

Nettoomsättning, Mkr

60 172
52 253

Rörelseresultat, Mkr


5 430
4 536

Resultat efter finansiella poster, Mkr


5 472
4 603

Resultat för perioden, Mkr


3 998
3 248

Resultat per aktie, kronor


9,84
7,93

Avkastning på eget kapital senaste 12-månadersperioden, %

18,2
15,2
AB Volvo tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare IAS, sådana de antagits av EU. I den finansiella informationen på sidorna 1-20 redovisas Volvo Financial Services enligt kapitalandelsmetoden. Finansiell information med Volvo Financial Services redovisat enligt förvärvsmetoden återfinns med början på sidan 21.