Volvokoncernen

Volvokoncernens bokslut för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 08:36 CET

Nettoomsättningen för helåret ökade med 7% till 248 135 Mkr (231 191)
Det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 65 065 Mkr (65 287)
Årets resultat ökade med 24% till 16 318 Mkr (13 108)
Periodens resultat det fjärde kvartalet steg med 24% till 3 701 Mkr (2 995)
Resultatet per aktie för helåret steg till 40,20 kronor (32,22) före utspädning
Det fjärde kvartalets resultat per aktie steg till 9,13 kronor (7,37) före utspädning
Rörelseresultatet steg till 22 1111) Mkr för helåret 2006 (18 153)
Rörelsresultatet steg till 5 170 Mkr det fjärde kvartalet (4 262)
AB Volvo har av Brasiliens högsta domstol fått rätt i en tvist om exportkrediter, vilket påverkade det fjärde kvartalets rörelseresultat positivt med på 357 Mkr. Detta motverkades av kostnader för kapacitetsneddragningar i Nordamerika och avsättningar för avveckling av Volvo Aeros verksamhet i Bromma om totalt 358 Mkr
Det operativa kassaflödet, exklusive Financial Services, var för helåret 12,6 miljarder kronor (6,8), inklusive överföringar till pensionsstiftelser om 3,3 miljarder kronor (4,4)
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 25 kronor per aktie samt en extrautdelning i form av en aktiesplit på 6:1 där den sjätte aktien inlöses av AB Volvo för 25 kronor per aktie

Fjärde kvartalet

Helåret2006
2005
2006
2005


Nettoomsättning, Mkr
65 065
65 287
248 135
231 191


Rörelseresultat, Mkr 1)
5 170
4 262
22 111
18 153


Justering av goodwill
-
-
-1 712
-


Rörelseresultat, Mkr
5 170
4 262
20 399
18 153


Resultat efter finansiella poster, Mkr
5 226
4 144
20 299
18 016


Resultat för perioden, Mkr 2)
3 701
2 995
16 318
13 108


Resultat per aktie före utspädning, kronor
9,13
7,37
40,20
32,22


Avkastning på eget kapital senaste 12-månadersperioden, %


19,6
17,8


1) Exklusive justering av goodwill om -1 712 Mkr avseende dotterbolaget Mack Trucks under 2006.
2) Inklusive nettoeffekten av justering av goodwill samt upplösningen av värdereringsreserven för uppskjutna skattefordringar i Mack Trucks om 336 Mkr under 2006.


AB Volvo tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare IAS, sådana de antagits av EU. I den finansiella informationen på sidorna 1-22 redovisas dock Volvo Financial Services enligt kapitalandelsmetoden. Finansiell information med Volvo Financial Services redovisat enligt den i IFRS föreskrivna förvärvsmetoden återfinns med början på sidan 23.Kontaktuppgifter

Investor Relations:
Christer Johansson
031-66 13 34
Joakim Wahlström
031-66 11 91
John Hartwell
+1 212 418 7432
Noah Weiss
+1 212 418 7431

Hela rapporten
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=371107&fn=wkr0010.pdf