Volvokoncernen

Volvokoncernens bokslut för 2009

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 08:48 CET


Under det fjärde kvartalet hade Volvokoncernen fortsatt en hel del kostnader relaterade till ansträngningarna att anpassa kostnadsstrukturen till en betydligt lägre efterfrågenivå i spåren av finanskrisen, något som bidrog till en rörelseförlust på drygt 2 miljarder kronor under kvartalet. Huvudfokus under kvartalet var inriktat på kassaflöde och koncernen skapade ett positivt kassaflöde på 8,6 miljarder kronor, vilket är ett av de högsta kassainflödena någonsin för ett enskilt kvartal.

• Under det fjärde kvartalet sjönk nettoomsättningen med 23% till 59,8 Mdr kr (78,0). För helåret minskade försäljningen med 28% till 218,4 Mdr kr (304,6)

• Rörelseresultatet uppgick till -2 316 Mkr under det fjärde kvartalet (-999), inklusive kostnader relaterade till omstruktureringar och personalneddragningar samt restvärdes- och lagernedskrivningar uppgående till totalt 1,4 Mdr kr. För helåret uppgick rörelseresultatet till -17,0 Mdr kr (15,9)

• Under det fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till -0,99 kronor (-0,67). För helåret uppgick resultatet per aktie till -7,26 kronor (4,90)

• Under det fjärde kvartalet var det operativa kassaflödet i Industrirörelsen 8,6 Mdr kr (1,8). Kassaflödet påverkades positivt av att lagren minskade med 5,6 Mdr kr

• Under kvartalet minskade nettoskulden i Industrirörelsen med 8,9 Mdr kr

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009 (2,00 kronor per aktie)”När vi nu har lämnat 2009 bakom oss kan jag konstatera att även om efterfrågan fortsatt ligger på historiskt låga nivåer så har vi sänkt vår kostnadsbas kraftigt, vi har reducerat våra lager och minskat vår kapitalbindning samt att vi finansiellt står stabilt tack vare lågt refinansieringsbehov i kombination med en god likviditet. Vi har också fortsatt att investera i forskning och utveckling för att kunna lansera konkurrenskraftiga produkter de närmaste åren. Därför ser jag mycket positivt på koncernens möjligheter att stärka sina positioner på världsmarknaden.” Leif Johansson, VD och koncernchef.Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031-66 13 34
Patrik Stenberg 031-66 13 36
Anders Christensson 031-66 11 91
John Hartwell +1 212 418 7432


Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations, VHK
405 08 Göteborg
Tel 031-66 00 00 Fax 031-53 72 96
www.volvogroup.com