Vostok Nafta

VOSTOK NAFTA: VOSTOK NAFTA LÖSER IN SAMTLIGA UTESTÅENDE OBLIGATIONER

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 14:48 CET

Vostok Nafta Investment Ltd. ("Vostok Nafta" eller "Bolaget") kommer att lösa in samtliga utestående obligationer som utgivits av Bolaget.

I enlighet med villkoren för Vostok Naftas obligationslån
om högst 2 306 250 000 SEK med variabel ränta 2004/2007, lån nr 3 ("Obligationerna") underrättar Bolaget härmed innehavarna av dessa obligationer ("Innehavarna") om kommande förtida inlösen.

Den totala utestående summan av ovanstående obligationer uppgår till nominellt 2 027 561 000 SEK.
Obligationerna kommer att lösas in den 21 april 2006 ("Förtidsinlösendagen").
Obligationerna löses in till en inlösenkurs om 105,50 procent av Obligationernas nominella belopp. Därutöver skall Bolaget erlägga upplupen basränta om 6 procent för den aktuella ränteperioden till och med Förtidsinlösendagen. Tilläggsränta utgår ej.

Den sista dagen för handel med Obligationerna på SOX Stockholmsbörsen kommer att vara den 7 april 2006 och avstämningsdagen kommer att vara den 12 april 2006. Likviddag för inlösen av Obligationerna är den 21 april 2006.
Bolaget avser att finansiera förtida inlösen av Obligationerna och den framtida belåningen i portföljen genom lån upptagna i bank.
Denna underrättelse om förtida inlösen är oåterkallelig. Innehavare av Obligationer underrättas även i enlighet med villkoren för Obligationerna genom meddelande utskickat av VPC.

För ytterligare information, vänligen kontakta Per Brilioth, verkställande direktör: +46-8-545 015 50

Robert Eriksson, Head of Investor Relations: +46 8 545 015 50