Wallenstam AB

Wallenstam inför en mer kundnära organisation

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2003 15:16 CET

Den 22 oktober 2003 förvärvade Wallenstam 27 fastigheter, motsvarande ca 118.000 kvm i Göteborg. Wallenstams totala fastighetsbestånd består efter affären till 1 256 000 kvm varav 55 % är bostäder. Värdet på innehavet uppskattas till 12,7 miljarder kronor. Efter förvärvet kommer koncernen omsätta drygt 1 miljard i hyresintäkter och det kommersiella innehavet står för ungefär hälften av intäkterna. Detta gör att organisationen måste anpassas för att åstadkomma en mer kundnära organisation och få ett större fokus på respektive marknad.

I korthet innebär omorganisationen att bolaget organiseras i en bostadsdivision och en företagsdivision. Staber stöder den operativa organisationens verksamhet med centraliserade funktioner såsom juridik, ekonomi, personal, finans och information. Den nya organisationen gäller från 1 januari 2004.

Moderbolag och staber: VD Hans Wallenstam, vice VD Anders Berntsson, ekonomidirektör Marie Ideström, finansdirektör Anki Cederkvist, bolagsjurist Catrine Holmgren. Personalfunktionen sorteras under ekonomi och information/IR under finans.

Division Företag organiseras i två regioner; Storgöteborg och Göteborg city. Divisionschef för Företagsdivisionen är Thomas Dahl och ansvariga för regionerna är Kjell Johansson för Göteborg city och Bengt Carlsson för Storgöteborg.

Division Bostads regioner är Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Divisionschef för Bostadsdivisionen är Benny Olsson och ansvariga för regionerna är Rune Persson för Göteborg, Mathias Aronsson Metzner för Stockholm och Ulf Palmgren för Helsingborg.

Göteborg den 20 november 2003
Lennart Wallenstam Byggnads AB

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 1 miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om knappt 13 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)

S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00