Wallenstam AB

Wallenstam köper kommersiella fastigheter i Göteborg för 1,4 Mdr

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 09:14 CEST

Wallenstam utökar sitt fastighetsinnehav i Göteborg genom förvärv av 27
fastigheter från Drott med en total uthyrningsbar yta om 118 422 kvm.
Köpeskillingen uppgår till 1,42 Mdr kr, vilket motsvarar en
direktavkastning om cirka 7,5 %. Förvärvet förstärker ytterligare
Wallenstams position som marknadsledande på lokalmarknaden i Göteborg.

Portföljen
Portföljen omfattar 26 fastigheter, varav 3 tomträtter. Den totala
uthyrningsbara ytan är 118 422 kvm och består huvudsakligen av kontor,
som står för 61 % av hyresvärdet. Butiker står för 12 % av hyresvärdet.
Hyresintäkterna uppgår idag till drygt 137 Mkr per år och den ekonomiska
vakansgraden är cirka 10 %. Största enskilda objekt är Kungstorget 1
(Inom Vallgraven 26:9). Se bifogad fastighetslista för komplett
förteckning. Fastigheterna tillträds 31/12 2003.

Effekter för Wallenstam
Genom förvärvet förstärks Wallenstams position som Göteborgs
marknadsledande kommersiella aktör. Värdet av bolagets samtliga
bostadsfastigheter utgör efter affären 59 % (69) av det totala
fastighetsvärdet. Av fastigheternas totala yta utgör bostäder 55 % (62).
Wallenstams totala fastighetsbestånd uppgår efter affären till cirka 1
256 000 kvm, med ett bedömt marknadsvärde om 12,7 mdr.

Organisation
I anslutning till fastighetsaffären kommer Wallenstam att genomföra en
omorganisation som i korthet innebär att bolaget organiseras i en
bostadsdivision och en företagsdivision. Detta för att åstadkomma ett
större fokus på respektive marknad. Den nya organisationen gäller från 1
januari 2004.

Måluppfyllelse
I år kommer Wallenstam att uppnå ett förvaltningsresultat om minst 140
Mkr. Därmed har Wallenstam i förtid uppnått samtliga finansiella mål som
skulle levereras år 2005. Denna finansiella styrka gör att Wallenstam
känner sig moget att ta detta stora steg i bolagets utveckling.

"Bakom beslutet att förstärka Wallenstams kommersiella
fastighetsportfölj ligger en stark tro på Göteborgs lokalmarknad. Tack
vare förvärvet kommer Wallenstams framtida förvaltningsresultat kunna
förbättras med cirka 20 Mkr" säger VD Hans Wallenstam som en kommentar
till affären.

"Med bolagets nuvarande finansiella plattform har vi genom förvärvet
uppnått en bra balans mellan bostäder och kommersiella fastigheter.
Efter ett antal år med en svag konjunktur ser vi nu alltfler tecken på
en vändning. Därför bedömer vi att tidpunkten är rätt för att genomföra
affären", säger Hans Wallenstam

Göteborg den 23 oktober 2003

Lennart Wallenstam Byggnads AB

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av VD Hans Wallenstam
telefon 031-20 00 00, eller av marknads- och informationsdirektör Thomas
Dahl telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 42.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med
sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg,
Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och
kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 1miljard
kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om knappt 13 miljarder
kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan
1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00