WeMind AB

WeMind gör ett upprop för bättre metoder och utvärdering inom psykiatrin

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 13:22 CEST

Under våren 2012 har det förts en diskussion i medierna om vil- ka behandlingsmetoder som har forskningsstöd och i första hand bör användas vid ångest- och depressionsbesvär. Lika viktigt borde vara att diskutera varför man traditionellt inom psykiatrin varit så obenägen att följa upp behandlingsresultaten som en del av det dagliga arbetet. Tyvärr är det fortfarande så att enbart en handfull mottagningar över huvud taget mäter vilka resultat olika metoder ger. När man inte registrerar hur patienternas besvär påverkas av behandlingen och sammanställer resultaten så vet man ju faktiskt inte om man använder rätt metoder eller om man borde ta till sig nya, bättre som utvärderats vetenskapligt.

Det ökade allmänna och mediala intresset för evidensbaserade metoder vid behandling av psykisk ohälsa är välkommet. Patienter som behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa ska naturligtvis ha samma rätt att bli behandlade med noga utvärderade metoder som patienter med diabetes, benbrott eller cancer. Samhällets och vårdens ambition måste vara att bara det bästa är gott nog också inom psykiatrin. Det viktigaste steget nu är att inte nöja sig med att utvärdera metoder i avgränsade forskningsstudier utan att börja mäta effekterna i den dagliga vården.

WeMind Psykiatri behandlar patienter med svåra ångest- och depressionsbesvär på uppdrag av Stockholms läns landsting. Patienterna remitteras från psykiatrin och primärvården. Hittills har vi under de tre år vi haft avtal med landstinget tagit emot 2 395 patienter och hunnit färdigbehandla strax under 1 800 patienter.

Arbetet bygger på principerna att patienterna ska diagnosticeras med de bäst evidensbaserade intervjuinstru- menten och behandlas med de metoder som, för den enskilde patientens besvär, har bäst evidens, det vill säga med de metoder som genom vetenskapliga undersökningar har visat sig vara mest effektiva för de besvär patienten lider av.

Våra terapeuter genomför noggranna mätningar på alla patienter som genomgår utredning och behandling genom webbaserade självskattningsskalor och strukturerade terapeutskattningar före och efter genomgången behandling samt sex och tolv månader efter behandlingens avslutande.

Resultaten visar att patienter med depression och bipolära syndrom minskar sina depressionsbesvär så mycket att drygt 70 procent inte längre har kvar sin diagnos när behandlingen är avslutad.

Även för patienterna med ångestsyndrom minskar symtomen efter behandling så att drygt 70 procent inte längre uppfyller kriterierna för diagnos.

När vi frågar patienterna om hur de upplevt behandlingen svarar 89 procent att de är nöjda eller mycket nöj- da, 95 av 100 patienter tycker att behandlarens kompetens varit bra eller utmärkt och 96 av 100 tycker att behandlarens bemötande varit bra eller utmärkt.

WeMind Psykiatri har rapporterat alla dessa data, men mer detaljerat, till landstinget därför att vi menar att transparensen är viktig för att landstinget ska kunna utvärdera om uppdraget sköts på rätt sätt, det vill säga, om patienterna behandlas med metoder som fungerar och om de får den hjälp som deras besvär kräver.

Vi riktar nu en uppmaning till alla andra mottagningar som behandlar patienter med liknande besvär – hjälp oss att ta fram ännu bättre metoder till våra patienter. Börja mäta också era resultat så att vi kan jämföra hur effektiva olika behandlingsmetoder är. Låt oss arbeta tillsammans för att vården av patienter med ångest- och depressions- besvär i Sverige ska bli världsbäst.

Om vi samarbetar och öppet redovisar våra metoder och resultat kan vi också se hur vi ytterligare kan utveckla metoderna så att ännu fler patienter blir fria från sin depression eller ångest.

Alternativet, att inte mäta resultat och följa upp hur behandlingen fungerar, leder till att mindre effektiva tera- pier fortfarande används och att ett antal patienter fortsätter att lida trots att de kunde bli hjälpta. Låt oss ha större ambitioner än så.

Anders Milton

tidigare nationell psykiatrisamordnare; ledamot av WeMind Psykiatris styrelse