Accent Equity Partners Aktiebolag

Wernersson Ost får nya ägare – Bildar basen för norsk expansion på den svenska ostmarknaden

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 15:12 CEST

Norska Tine Gruppa förvärvar Wernersson Ost – Sveriges största, oberoende importör av speci-alost. Tidigare huvudägaren, Accent Equity, liksom företagets ledning säljer samtliga aktier. Ledningen fortsätter i sina nuvarande roller hos de nya ägarna.

Wernersson Ost, med huvudkontor i Ulricehamn, har genom förvärv och organisk tillväxt ut-vecklats till Sveriges ledande importör av specialost med försäljning till samtliga stora detaljhan-delskedjor i landet. Omsättningen under det senaste verksamhetsåret uppgick till ca 400 miljo-ner kronor.

Wernersson Ost grundades 1930 och var till för några år sedan ett familjeföretag. Accent Equity förvärvade företaget för nära fyra år sedan och har sedan dess genomfört flera företagsförvärv som stärkt bolagets strategiska position och bl.a. lett till att Wernersson Ost idag betjänar samtliga stora detaljhandelskedjor i Sverige.

– Wernersson Ost hade under familjens ägo skapat utmärkta leverantörs- och kundkontakter, säger Jan Samuelson på Accent Equity Partners. Under vår ägandeperiod har vi förstärkt led-ningsfunktioner och genomfört ett antal företagsförvärv både i Sverige och Danmark för att komplettera sortimentet och stärka leverantörsrollen. Ett naturligt nästa steg är att bli del i en nordisk konstellation med ökad tillväxt och synergier som följd.

– Förvärvet av Wernersson Ost är ett led i en strategisk positionering på den nordiska markna-den, där ost är ett satsningsområde för oss, säger Koncerndirektör Gunnar Hovland i Tine BA. Wernersson Ost har en marknadstäckning och en distributionsplattform som är attraktiv för att nå kunderna och utvidga produktportföljen.

Tine BA är i dag representerat i Norden med bl a Jarlsberg och Gudbrandsdalsost. Hittillsvarande samarbetspartner i Sverige fortsätter att försälja dessa produkter.

– Vi har till dags dato skapat en stark position på den svenska marknaden, säger Magnus Ek-strand, VD i Wernersson Ost. Vi ser dock stora tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden och i samarbete med våra nya ägare kommer vi nu att få större möjligheter att expandera på den internationella marknaden.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Samuelson (070-830 96 00), Accent Equity Partners.
Gunnar Hovland (0047-905 200 35), Tine BA.
Magnus Ekstrand (070-696 76 70), Wernersson Ost.

Accent Equity är ett ledande nordiskt företag inom private equity med inriktning på företagsförvärv (buy-outs). Sedan mitten av 90-talet har Accent varit rådgivare åt sex fonder som genomfört 50 företagsköp och ett 35-tal försäljningar. Accent Equity Partners är rådgivare till fonder med totalt kapital på ca 10 miljarder kronor, av vilket ca 3,5 miljarder finns tillgängligt för nya investeringar. Accent investerar i väletablerade nordiska bolag med klar potential till värde-skapande via stark tillväxt, operativa förbättringar och strategisk utveckling. www.accentequity.se

Tine BA är moderbolag i norska TINE Gruppa. Koncernen består av hel- och delägda dotterbolag, men kärnverk-samheten är mejeridrift med produktion och förädling av rena och naturliga råvaror till god och sund mat som kon-sumenterna efterfrågar. TINE Gruppa har 5 320 anställda och en årlig omsättning på 15,3 miljarder norska kronor. TINE BA ägs av ca 17 400 mjölkproducenter över hela Norge. www.tine.no

Wernersson Ost grundades 1930 och importerar och vidareförädlar hårda och mjuka ostar som levereras till de ledande detaljhandelskedjorna i främst Sverige. Bolaget är Sveriges största oberoende importör av specialost och har en sär-skilt stark position importerade och vidareförädlade ostprodukter. Produktsortimentet är brett och består av ca 225 artiklar. Kunderna inkluderar sasmtliga större detaljhandelskedjor samt HoReCa (hotell-, restaurang- och cateringfö-retag). www.wernerssonost.se.