Socialdepartementet

WHO:s ramkonvention om tobak genomförs

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 16:25 CET

Regeringen beslutade idag att en utredning ska tillsättas för
genomförandet av WHO: s ramkonvention om tobakskontroll m.m.
Kommittédirektiven innebär att folkhälso- och socialtjänstminister
Morgan Johansson har rätt att utse en särskild utredare med uppgift att
lämna förslag till nationellt genomförande av WHO: s ramkonvention om
tobakskontroll.

Sverige var bland de första länder, som den 16 juni 2003, undertecknade
WHO s ramkonvention om tobakskontroll. Det som nu återstår är den
nationella ratificeringsprocessen. Detta innebär att Sverige måste
kunna visa att man uppfyller kraven i ramkonventionen.
WHO:s ramkonvention spänner över ett brett spektrum av åtgärder, som
exempel begränsning av marknadsföring, illegal hantering av tobaksvaror
som åtgärder mot tobakens skadeverkningar.
I utredningsuppdraget ingår därtill att närmare överväga de förslag som
har lämnats av Konsumentverket i rapporten Stopp för utomhusreklam för
tobak. – Rapportering av ett regeringsuppdrag (Konsumentverkets pm
2003:02).
Utredningen ska också behandla EG-direktivet om bland annat förbud mot
tobaksrelaterad sponsring som är av gränsöverskridande karaktär, samt
en rådsrekommendation om tobakskontroll som bland annat behandlar
åtgärder för att förhindra tobaksförsäljning till barn och ungdomar.

Utredningen ska redovisas senast 1 juli 2004.
Utredare kommer att utses i början av nästa år.

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Ulrika Lindblom
Departementssekreterare
08-405 33 06