Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) årsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:56 CEST

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 26 april fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2005 med 7,00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara tisdagen den 2 maj 2006. Kontantutdelningen kommer att utsändas av VPC AB fredagen den 5 maj 2006.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2005.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission om sammantaget högst tio procent av aktiekapitalet med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med rätt att besluta om att aktie skall kunna tecknas med kvittningsrätt enligt 13 kap 5 § 6 aktiebolagslagen. Bemyndigandet får ej användas för kontantemission.

Årsstämman beslöt också om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. split) varigenom varje befintlig aktie med ett kvotvärde om 10 kr uppdelas i två nya aktier med ett kvotvärde om 5 kr per aktie, utan ändring av bolagets aktiekapital.

Årsstämman beslöt om ett antal ändringar i bolagsordningen innebärande att bolagsordningen anpassas till de regler som gäller enligt den nya aktiebolagslagen. I huvudsak innebär de viktigaste förändringarna att,


– Bestämmelsen om akties nominella belopp utgår och ersätts med bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 15 500 000 och högst 62 000 000.

– Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.

– Bestämmelsen om att stämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag som de, styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer utgår.

– Avstämningsdagen för rätt att deltaga på bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman.

– Termen ordinarie bolagsstämma ersätts med årsstämma.

Till styrelseledamöter beslöt stämman omvälja Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sten K Johnson, Erik Paulsson, Johan Qviberg och Lars Sköld. Nyval skedde av Tommy Qvarfort. Till styrelseordförande utsågs Erik Paulsson. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 750 000 kr att fördelas med 200 000 kr till ordförande och 110 000 kr per i bolaget ej anställd personal.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Kerstin Fredriksson till vice ordförande.

Stämman beslöt också följande principer för utseende av valberedning:

1. En valberedning skall bildas genom att de tre största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före årsstämma utser var sin representant. I valberedningen skall även ingå en representant för de mindre aktieägarna företrädd av Aktiespararna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

2. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna, som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande, och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Skyldighet att ställa sina platser till förfogande förutsätter dock att aktieägaren inte längre tillhör de tre största aktieägarna med en marginal om en procent. Skulle någon av de tillkommande aktieägarna avstå från att utse en representant skall den i storlek därpå följande aktieägaren komma ifråga. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
a. förslag till ordförande vid årsstämma
b. förslag till styrelse
c. förslag till styrelseordförande
d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
e. förslag till revisorer
f. förslag till arvode för bolagets revisorer
g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

4. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen.
Fastigheternas redovisade värde uppgår till 10 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1 mdkr.