Wiking Mineral AB, WIKM

Wiking Mineral: Kallelse till årsstämma i Wiking Mineral AB (publ) 556675-2068

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 10:14 CEST

 

(Aktietorget: WIKM)

Aktieägarna i Wiking Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2009 kl. 18.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Den som önskar delta i årsstämman skall:

" dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 6 maj 2009.
" dels anmäla till bolaget sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 6 maj 2009, kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till Wiking Mineral AB, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm eller per e-post till info@wikingmineral.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Därvid skall också anges antalet biträden (högst två) som skall delta. Kontaktpersonen är verkställande direktör Dick Levin.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före onsdagen den 6 maj 2009 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008
8. Beslut angående
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2008
b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse
12. Övriga frågor och stämmans avslutande

Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Styrelsens arvode för 2009 föreslås oförändrat uppgå till högst 380 000 kr, 70 000 kr per styrelseledamot och 100 000 för styrelseordförande. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelse och revisorer

Förslag om att omval skall ske av nuvarande styrelseledamöterna Bo Hedberg, Ivan Isaksson, Thomas Jönsson och Ulf Persson samt styrelseordförande Claes Levin. Val av auktoriserad revisor Joakim Falck, Ernst & Young AB, som revisor för bolaget under en period om fyra år.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor med adress Wiking Mineral AB, Skeppargatan 27 4tr, Stockholm, senast två veckor före stämman. Kopia av nämnda handlingar kommer även sändas till de aktieägare som begär det och uppger postadress.

Stockholm i april 2009
Wiking Mineral AB
Styrelsen