Wiking Mineral AB, WIKM

Wiking Mineral: Långträsk - Lägesrapport hösten 2010

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 08:58 CET

Wiking Mineral AB (publ), vars aktie är upptagen till handel på Aktietorget, rapporterar resultatet av borrhål LTR7 utfört under våren-sommaren 2010 vid bolagets djupprospekteringsprojekt Långträsk utanför Boliden i Skelleftefältet. Liksom merparten av tidigare hål går det senaste borrhålet genom en utbredd zon med förhöjda guld-, silver- och zinkhalter. Zonen är inte begränsad i sidled. De påträffade metallhalterna och typen av mineralisering visar på möjligheter att hitta en närbelägen malmkropp. Borrning planeras för att undersöka mineraliseringens utbredning mot söder och öster.

Bakgrund

Under 2007 upptäckte Wiking Mineral en mineraliserad zon på 900-1100 m djup vid Långträsk 5 km sydväst om Boliden. Zonen, som ligger i ett malmgeologiskt intressant läge mellan vulkaniska och sedimentära bergarter, har till dags datum undersökts med 7 borrhål om totalt 8520 m. Känd längd är 800 m och bredd 300 m. Mäktigheten varierar mellan 1,6 och 33,0 m. Se Tabell 1 och Figur 1.

Geologi

Mineraliseringen uppträder i en pimpstensbreccia högst upp i den vulkaniska bergartssekvensen. Pimpstenen sidostupar mot sydost. På pimpstenen följer en skifferenhet som bitvis innehåller svavelkis. Den undersökta mineraliseringen, som åtföljs av sericitomvandling och silicifiering, består av svavelkisimpregnation med förhöjda halter av guld, silver och zink. Även arsenikkis förekommer. Enstaka linser med massiv svavelkis och zinkblände har påträffats.

Geofysik

Borrhålen LTR2, LTR3, LTR6 och LTR7 har undersökts med elektromagnetiska mätningar. Mätningarna störs av närliggande grafitisk skiffer. Ingen anomali av betydelse har kunnat påvisats i närheten av borrhålen förutom några mindre anomalier i anslutning till sulfidmineralisering i borrhål LTR6.

Slutsats

Långträskzonen ligger avskild från den närbelägna Långselemalmen. Metallinnehållet med guld och zink samt avsaknaden av koppar skiljer sig från andra sulfidmineraliseringar i Skelleftefältet. Borrning planeras i zonens fortsättning mot öster och söder med målsättningen att hitta en närbelägen malmkropp.
- Långträskprojektet ser intressant ut och kan vid fortsatta undersökningar mycket väl resultera i upptäckten av en ny malmfyndighet som kan bidra till en långsiktig malmbas i Skelleftefältet. Den allmänna bedömningen är att de framtida malmreserverna i Skelleftefältet finns mot djupet. Wiking Mineral är ett av få prospekteringsbolag som under senare år bedrivit djupprospektering i området, säger Mats Willdén, Chefsgeolog, Wiking Mineral AB.


Teknisk rapport

Det senaste borrhålet (LTR7) vid Långträsk utfördes av Bergteamet AB. Sågning, provberedning och kemiska analyser (Au-AA25, ME-ICP41) genomfördes av ALS Chemex. 40 borrkärnprover analyserades. Prospekteringsarbetet har skett under ledning av bolagets chefsgeolog Mats Willdén.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Dick Levin

Wiking Mineral AB (publ)
Skeppargatan 27, 4tr
114 52 Stockholm

Tel: 08-667 41 40
Fax: 08-667 41 41
E-post: dick.levin@wikingmineral.se
Webb: www.wikingmineral.se
Org nr: 556675-2068