Wiking Mineral AB, WIKM

Wiking Mineral: Nya fynd med guld och koppar i Gladhammar

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 11:08 CET

 

Wiking Mineral AB (publ), vars aktie är upptagen till handel på Aktietorget, rapporterar resultatet av borrningar utförda under mars-oktober 2010 vid projektet Gladhammar utanför Västervik. Resultatet är positivt och visar att mineraliseringen fortsätter mot djupet. B-linsen bedöms kunna tillföra ytterligare guldmineralisering till befintlig mineraltillgång. Vid Holländarefältet har ett nytt område med guldmineralisering indikerats. I flera borrhål under och vid sidan om B-linsen har breda sektioner med höga kopparhalter påträffats. Fortsatta borrningar planeras.

Gladhammar är beläget 10 km sydväst om Västervik i Kalmar län. Genom prospektering har bolaget påvisat en ytnära guldfyndighet i området. Fyndigheten (A-linsen) innehåller en indikerad mineraltillgång om 176 000 ton med 5,5 g/t Au, 14 g/t Ag, 0,27 % Cu. Arbetet med framtagandet av en ansökan om bearbetningskoncession fortgår enligt plan och bör kunna vara klar att lämnas in till Bergsstaten under 2011.

Kärnborrning har utförts under mars-oktober 2010 med syftet att undersöka området kring A-linsen mot djupet och i sidled. Resultatet av borrningen kan sammanfattas i tre delar: (Se även Figur 1-2)

B-linsen

Tre borrhål med intressanta guldhalter träffade B-linsen. Sedan tidigare finns två borrhål med rik guldmineralisering i denna zon. B-linsen är belägen strax under A-linsen. Förtätad borrning planeras för att överföra B-linsen till en indikerad mineraltillgång. (Se Tabell 1)

Nytt gulduppslag

I ett borrhål vid Holländaregruvan har ett område med intressanta guldhalter påträffats (GLA1007, 6 m med
0,55 g/t Au och 0,53% Cu). Mineraliseringen påminner om den vid A- och B-linserna. Borrning planeras för att undersöka guldmineraliseringens utbredning. (Se Tabell 2)

Breda sektioner med höga kopparhalter

Borrningen visar att guldmineraliseringen vid A- och B-linserna, nedåt och i sidled, övergår i breda sektioner med bitvis höga kopparhalter och guld:

- GLA1005, 6,0 m med 3,64 % Cu, 0,16 g/t Au
- GLA1009, 16,2 m med 0,80 % Cu, 0,18 g/t Au
- GLA1010, 14,0 m med 1,65 % Cu, 0,66 g/t Au (inklusive 5,0 m med 3,7 % Cu och 1,04 g/t Au)

I borrhålen GLA1005, GLA1006 samt GLA1010 förekommer förutom kopparkis även bornit och något kopparglans. Kopparmineraliseringen är glest undersökt. Fortsatt borrning planeras för att undersöka kopparfyndighetens halt och storlek. (Se Tabell 3)

Teknisk beskrivning

Borrningen genomfördes av Olstam Borrteknik AB och omfattade 12 borrhål om totalt 3400 meter, GLA1001-GLA1012 (Se Tabell 1-4). Sågning, provberedning och kemiska analyser (Au-AA25, ME-ICP41) av borrkärnorna utfördes av ALS Chemex laboratorier i Piteå och Vancouver. 918 borrkärnprover analyserades. Prospekteringsarbetet har skett under ledning av bolagets chefsgeolog Mats Willdén.


För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Dick Levin

Wiking Mineral AB (publ)
Skeppargatan 27, 4tr
114 52 Stockholm

Tel: 08-667 41 40
Fax: 08-667 41 41
E-post: dick.levin@wikingmineral.se
Webb: www.wikingmineral.se
Org nr: 556675-2068