Wise Group

Wise Group AB (publ)Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:08 CET

Finansiell information januari-december

· Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 64,7 Mkr (45,3).

· Resultat före skatt uppgick till -4,9 Mkr (3,2). I fjolårets resultat ingick reavinst vid försäljning av aktier om 2,9 Mkr.

· Rörelseresultatet uppgick till -4,2 Mkr (0,1).

· Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (0,06).

· Likvida medel uppgick till 0,1 Mkr (1,5).

· I omsättning och resultat ingick nettointäkt vid försäljning av tjänsteområdet Office med 6,9 Mkr, samt omstruktureringskostnader på -1,5 Mkr.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

· Den 22 februari tecknade moderbolaget Wise Group AB ett avtal som innebär att bolaget förvärvar fastighetsbolaget Dagon AB mot vederlag i egna aktier. Moderbolagets nuvarande verksamhet förs över till dotterbolaget Wise Online AB. Transaktionerna kräver godkännande av Wise Groups årsstämma den 26 mars 2007.

· I februari blev Wise Group först med ett system för avidentifierade ansökningsprocesser. Tjänsten levereras till Försäkringskassan som på uppdrag av regeringen, sökt efter ett administrativt IT-stöd för försök med avidentifierade ansökningshandlingar. Syftet är att hitta vägar för rekrytering fri från diskriminering.

Sammanfattning av viktiga händelser under fjärde kvartalet

· Resultatet i fjärde kvartalet blev betydligt sämre än förväntat p.g.a. problem med att driftsätta en ny teknisk plattform inom affärsområde OnLine, periodiseringsdifferenser samt en reservation av osäkra kundfordringar.
· I början på december driftsatte Wise Group en ny teknisk plattform som förbättrar tjänsterna för kunderna väsentligt och effektiviserar bolagets egen verksamhet. Plattformen integrerar även system för användarnas tjänster med kund- och ekonomisystem.
· Wise Group stärkte sin närvaro i södra Sverige med ett kontor i Malmö. Kontoret kommer att erbjuda konsult- och webbtjänster till företag i hela Öresundsregionen.

Kontaktperson:
Marika Philipson, Verkställande Direktör
Wise Group AB (publ)
S:t Eriksgatan 117,
Box 23141, 104 35 Stockholm
Organisationsnummer: 556431-0067
Tel: 08-555 290 00, 0765-25 90 03,
e-post: marika.philipson@wise.se
hemsida: www.wise.se