Wise Group

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:58 CEST

Finansiell information januari-juni

• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 32,9 Mkr (28,0), en ökning med 18 procent. Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 12 procent, från 14,5 Mkr till 16,3 Mkr.
• Resultat före skatt för första halvåret uppgick till -3,7 Mkr (-2,2). (Fjolårets resultat har rensats från resultat på avyttrade verksamheter om -0,1).
• Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -3,3 Mkr (-1,9).
• Resultat per aktie för första halvåret uppgick till -0,06 kr (-0,04).
• Likvida medel uppgick till 3,7 Mkr (1,9).
• Uppgifter för innevarande år i denna rapport baseras på upprättad proformaresultaträkning avseende månaderna januari och februari för verksamheten i tidigare Wise Group (namnändrat till Dagon AB), sammanslaget med mars månad och kvartal 2 för verksamheten i avknoppade Wise Group.

Sammanfattning av viktiga händelser under andra kvartalet

• Den nya aktien i Wise Group noterades på OMX First North under namnet WISE och handeln inleddes den 16 april.
• JM valde Wise Groups e-Rekryteringsverktyg för att kvalitetssäkra sina rekryteringsprocesser och skapa en överskådlig kandidatbank för framtida rekryteringar.
• Under 2:a kvartalet genomfördes ett antal kostnadsrationaliseringar främst i form av personalreduktioner. Dessa får full effekt under kvartal 3.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

• I juli träffades avtal om förvärv av rekryteringsföretaget K2 Search. Köpeskillingen kommer att erläggas i form av aktier och motsvarar 26,8 Mkr.
• På extra bolagsstämma den 17 augusti godkändes styrelsens förslag om apportemission av högst 66 902 513 aktier i bolaget samt val av ny styrelse.
• För halvårsperioden januari – juni levererade K2 ett rörelseresultat om 3,4 Mkr. Den sammanslagna koncernens resultat för perioden framgår av nedanstående resultaträkning proforma.

Som landets största HR-företag och Sveriges enda riktiga HR-specialist kan Wise erbjuda en heltäckande portfölj av HR-tjänster för såväl operativ som strategisk HR. Genom att förstå våra kunders affärer och se hela HR-processen som ett verktyg för att uppnå affärsmål, gör vi våra kunder mer lönsamma. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Wise (WISE) listas på OMX First North med Remium som Certified Advisor. www.wise.se