Wise Group

Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen - Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:09 CET

Wise Group stärker sin finansiella ställning genom en affär med ett fastighetsbolag, där fastighetsbolaget övertar Wise Groups börsplats och förlustavdrag. Den befintliga verksamheten i Wise Group överförs till dotterbolaget Wise Online som avser att ansöka om anslutning till First North.

Wise Group AB (publ) (Wise Group) har tecknat ett apportavtal som innebär att bolaget förvärvar fastighetsbolaget Dagon AB (Dagon) mot vederlag i egna aktier. Wise Groups nuvarande verksamhet förs över till dotterbolaget Wise Online AB (Wise Online), som knoppas av och återbetalas till aktieägarna. Wise Online avser att ansöka om anslutning till First North.

Wise Group byter namn till Dagon som kommer att äga fastigheter till ett värde om cirka 4,0 miljarder kronor och ha ett eget kapital om cirka 1,3 miljarder kronor. Nuvarande aktieägare i Wise Group kommer efter transaktionerna att äga aktier dels i Wise Online, dels i Dagon tillsammans med Dagons tidigare aktieägare samt ett antal investerare. Aktien i Dagon kommer att vara fortsatt noterad på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Wise Online kommer att fortsätta att arbeta enligt nuvarande Wise Groups affärsidé och ta tillbaka namnet Wise Group så snart nuvarande Wise Group namnändrat till Dagon. Wise Onlines balansräkning stärks med 7 miljoner kronor genom transaktionerna.

Transaktionerna kräver godkännande av Wise Groups årsstämma den 26 mars 2007.

Styrelsen föreslår att:

· Wise Online, innehållande hela den nuvarande verksamheten, överförs till aktieägarna. Överföringen bedöms omfattas av Lex ASEA, vilket innebär att den är skattefri för såväl Wise Group som dess aktieägare i Sverige.
· För varje aktie i Wise Group erhålls en (1) ny aktie i Wise Online, vilket medför att ägarstrukturen förblir densamma som i nuvarande Wise Group.
· Wise Online ansöker om anslutning till First North.

· Wise Group byter verksamhetsinriktning och blir ett nytt noterat fastighetsbolag med det föreslagna namnet Dagon:

· Wise Groups styrelse har träffat en överenskommelse med huvudaktieägarna i Dagon om att förvärva drygt 98 procent av aktierna i Dagon, där avsikten är att förvärva 100 procent av Dagon.
· Köpeskillingen för aktierna i Dagon uppgår till högst 988 263 000 kronor och betalas genom att högst 6 352 306 214 aktier i Wise Group emitteras. Vid sidan av Dagons aktieägare kommer ett antal investerare i Dagon samt ett ytterligare antal fristående investerare att delta i apportemissionen mot tillskjutande av reverser utställda av Dagon. Reverserna uppkommer i samband med att Dagon inför affären med Wise Group dels genomför fastighetsförvärv för cirka 1,4 miljarder kronor, dels genomför en kapitalanskaffning om 150 miljoner kronor. Köpeskillingen för reverserna uppgår till högst 411 977 659 kronor som betalas genom att ytterligare högst 2 648 088 864 aktier i Wise Group emitteras.
· Totalt uppgår köpeskillingen till högst 1 400 240 659 kronor som betalas genom att högst 9 000 395 078 aktier i Wise Group emitteras.
· De nuvarande aktieägarna i Wise Group kommer tillsammans att äga cirka 0,7 procent av kapitalet och rösterna, motsvarande 10 miljoner kronor, i Dagon. Dessutom kommer Wise Online att erhålla ett kontant kapitaltillskott om 7 miljoner kronor från de nuvarande aktieägarna i Dagon. I uppgörelsen med Dagon har Wise Group, efter avknoppning av hela den nuvarande verksamheten, således värderats till totalt 17 miljoner kronor.
· Efter apportemissionerna kommer bolaget att genomföra en omvänd split 1:500 i syfte att normalisera antalet aktier samt pris per aktie.
· Dagon avser vidare att erbjuda aktieägare med innehav som understiger en handelspost att utan kostnad för courtage köpa det antal aktier som krävs för att nå upp till en hel handelspost alternativt att sälja sin aktiepost.

Aktieägare i Wise Group med cirka 32 procent av kapital och röster har uttalat att de stödjer styrelsens förslag till beslut.

Kontaktpersoner:
Wise Group AB (publ)
Marika Philipson, Verkställande Direktör
Tel: 08-555 290 00, Mobil: 0765-25 90 03,
e-post: marika.philipson@wise.se

Dagon AB:
Roger Stjernborg Eriksson, Verkställande Direktör
Tel: 040-32 48 39, Mobil: 070-832 48 39
e-post: roger.eriksson@dagon.se